صفحه اصلی
۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
آخرین اخبار
معرفي: دكتر سيد محسن حبيبي

خلاصه : دكتر سيد محسن حبيبي در سال ۱۳۲۶ متولد شد. در سال ۱۳۴۴ هـ . ش. ديپلم متوسطه را در رشتة رياضي از دبيرستان شاپور كرمانشاه دريافت كرد. وي دو دورة فوق ليسانس را در رشته هاي معماري و شهرسازي گذرانيد. وي همچنين داراي ديپلم تخصصي تحقيقات پيشرفته در شهرسازي از دانشگاه پاريس مي باشد. دكتر سيد محسن حبيبي در ۱۹۸۱ م. رسالة دكتري خود را با عنوان تركيب شهري از « شهر سنتي » به « شهر نوين » در دانشگاه پاريس گذرانيد. دكتر حبيبي در سال ۱۳۸۱ به عنوان استاد نمونة دانشگاه تهران شناخته شد
گروه : هنر
رشته : معماري و شهر سازي
گرايش : شهرسازي
تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي و دانشگاهي دكتر سيد محسن حبيبي به ترتيب زير مي باشد:
- ديپلم متوسطه، دبيرستان شاپور، كرمانشاه، ايران، (۱۳۴۴)
- فوق ليسانس (ديپلم) معماري، دانشگاه تهران، ايران، (۱۳۵۲)
عنوان پايان نامه: طراحي مركز شهر كرند
- فوق ليسانس شهرسازي، دانشگاه تهران، ايران، (۱۳۵۹)
عنوان پايان نامه: سير تحول شهرنشيني و شهرگرايي در ايران
- ديپلم تخصصي تحقيقات پيشرفته در شهرسازي، دانشگاه پاريس، (فرانسه ۱۹۷۸ م)
عنوان پايان نامه: ساماندهي فضايي مراكز شهري
- دكتري شهرسازي، دانشگاه پاريس، فرانسه، (۱۹۸۱ م)
عنوان رساله: تركيب شهري، از شهر “سنتي” به شهر “نوين”
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق شغلي و اجراي دكتر سيد محسن حبيبي به قرار زير است:

- رئيس دانشكده هنرهاي زيبا، (از خرداد ۸۳ تا كنون)
- عضو هيئت مشورتي انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران، (از خرداد ۱۳۸۳ تا كنون)
- عضو شوراي راهبري و هدايت طرح توسعه شهري (جامع) تهران، (از مهر ۱۳۸۲ تا كنون)
- استاد نمونه دانشگاه تهران، (خرداد ۱۳۸۱)
- عضو شوراي پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي، (از ۱۳۸۰ تاكنون)
- عضو هيئت مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، (از ۱۳۸۰ تا كنون)
- معاون آموزشي دانشكده هنرهاي زيبا، (از تير ۱۳۸۰ تا ١٣٨٣)
- عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران، (از ۱۳۷۹ تا كنون)
- عضو كميته معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر (از ۱۳۷۹ تا كنون)
- استاد گروه شهرسازي دانشگاه تهران، (از ۱۳۷۵)
- سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده هنرهاي زيبا، (۱۳٨٠ – ۱۳٧۶)
- مدير گروه شهرسازي دانشگاه تهران، (۱۳۷۶ -۱۳۷٢)
- مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور، (۱۳٨٢ – ١٣٧۶)
- مشاور رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، (۱۳٨٣ – ١٣۶٨)
- مشاور سازمان ملي زمين و مسكن، (۱۳٨٠ – ١٣٧۴)
- عضو كميسيون تخصصي هيئت مميزه دانشگاه تهران، كميسيون هنر و معماري، (از ۱۳۶۴ تا كنون)
- عضو كميته معماري و شهرسازي، كميته هنر شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، (از ۱۳۶۴ تا كنون)
- عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده هنرهاي زيبا، (از ۱۳۷۴ تا كنون)
- عضو هيئت تحريريه مجله محيط شناسي؛ دانشكده محيط زيست؛ دانشگاه تهران، (۱۳٧٨ – ۱۳۶۸)
- عضو هيئت تحريريه مجله صفه ، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي، (از ۱۳۷۵ تا كنون)
- عضو هيئت علمي كنگره هاي دو سالانه تاريخ معماري و شهرسازي ايران، سازمان ميراث فرهنگي (۱۳۷۸ – ۱۳٧۴)
- عضو وابسته مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه CNRS، واحد جهان ايراني، (از ۱۹۹۲ م. تا كنون)
- عضو شوراي تخصصي شهر تهران، معاونت عمراني شهرداري تهران، (۱۳٧٧ – ۱۳۷۲)
- دانشيار گروه شهرسازي، دانشگاه تهران، (۱۳۷۵ – ۱۳۶٨)
- مشاور معاون فني و عمراني، شهرداري تهران،(۱۳۷۶ – ۱۳۷۳)
- مشاور رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، (۱۳٧٣ – ۱۳۶۸)
- عضو شوراي علمي مركز مطالعات معماري و شهرسازي، وزارت مسكن و شهرسازي، (۱۳٧۶ – ۱۳۷۴)
- عضو شوراي اجتماعي اقتصادي وزارت مسكن و شهرسازي، (۱۳٧۶ – ۱۳۷۳)
- عضو هيئت علمي سمينارهاي توسعه مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي، (۱۳٧۶ – ۱۳۷۲)
- عضو هيئت علمي و دبير سمينار ساماندهي روستاهاي پراكنده بنياد مسكن انقلاب اسلامي، (۱۳۷۵)
- استاديار گروه شهرسازي، دانشگاه تهران، (۱۳۶٨ – ۱۳۶۲)
- مدير گروه شهرسازي دانشگاه تهران، (۱۳۶٨ – ۱۳۶۴)
- عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران، (۱۳۶٨ – ۱۳۶۴)
- عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران، (۱۳٧٢ – ۱۳۶۴)
- دبير كميته طراحي اولين كنفرانس بين المللي مناطق جنگ زده، تهران، (۱۳۶۶)
- مدير فني طرح بهسازي و نوسازي بافت قديم شهر كرمان، (۱۳۶٧ – ۱۳۶۶)
- مدير فني طرح جامع و تفصيلي شهر يزد – طرح تجديد نظر – مهندسان مشاور شهر بد، (۱۳۶۴ – ۱۳۶۲)
- معاون تحقيقات مسكن ، مركز تحقيقات ساختمان مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي، (۱۳۶٢ – ۱۳۶۰)
- مدير بخش معماري و شهرسازي دفتر فني استانداري همدان، (۱۳۶۰)
- عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا، همدان، مرتبه مربي، (۱۳۶٠- ۱۳۵۳)
جوائز و نشانها : دكتر سيد محسن حبيبي در سال ۱۳۸۱ به عنوان استاد نمونة دانشگاه تهران شناخته شد
چگونگي عرضه آثار : دكتر حبيبي داراي مقالات متعددي در مجلات علمي ـ پژوهشي، سمينارها، كنگره ها و نشريه هاي چاپ شده در نشريه هاي خارجي است :
- تعداد مقاله هاي مندرج در مجله هاي علمي – پژوهشي :۲۳ مورد
- تعداد مقاله هاي ارائه شده در سمينارها و كنگره ها :۲۷ مورد
- تعداد مقالات چاپ شده در نشريه هاي خارجي :۱۱ مورد
- تعداد گزارش هاي علمي :۲۲ مورد
آثار :
۱  از شار تا شهر
ويژگي اثر : دانشگاه تهران، ۱۳۷۵/۱۳۷۸ (تجديد چاپ) ، ۱۳۸۰ (تجديد چاپ) ؛ ۱۳۸۲ (تجديد چاپ) ،۱۳۸۳ (تجديد چاپ) ،۱۳۸۴ (تجديد چاپ)
۲  استخوان بندي شهر تهران
ويژگي اثر : سازمان فني و مهندسي، شهرداري تهران، ۱۳۷۶، (با همكاري مليحه حميدي و ديگران)
۳  اصول و ضوابط طراحي منطقه، روستا و واحد مسكوني
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، تهران ۱۳۷۲(با همكاري عليرضا انيسي)
۴  الگوي ساخت مسكن در شهرهاي خوزستان
ويژگي اثر : مركز تحقيقات و مسكن، تهران ۱۳۷۱ (با همكاري زهرا اهري و شهلا اميني جديد)
۵  ساختمان هاي آموزشي و معلولين
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران ۱۳۷۱، (با همكاري گيسو قائم و فاطمه مير فتاح)
۶  سرانه كاربري هاي شهري
ويژگي اثر : سازمان ملي زمين و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي، ۱۳۷۸ (با همكاري صديقه مسائلي)
۷  شهرسازي ، واقعيات و تخيلات
ويژگي اثر : اثر فرانسواز شواي، دانشگاه تهران، تهران،۱۳۷۵،۱۳۸۴(تجديد چاپ)
۸  فضاي شهري و معلولين
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران ۱۳۶۷، (با همكاري گيسو قائم)
۹  فناوري گنبد
ويژگي اثر : اثر رومن بزانوال، سازمان ميراث فرهنگي، (۱۳۸۰)
۱۰  مرمت شهري
ويژگي اثر : دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۱، با همكاري (مليحه مقصودي)، ۱۳۸۴ (تجديد چاپ)
۱۱  مسكن حداقل
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، تهران ۱۳۶۷، (با همكاري زهرا اهري و ديگران)
۱۲  مسكن و معلولين
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران ، ۱۳۷۱ (با همكاري گيسو قائم و فاطمه ميرفتاح)
۱۳  معماري بازسازي در فرانسه
ويژگي اثر : اثر آناتول كوپ، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، (۱۳۶۶)
۱۴  مفاهيم و ديدگاه ها در احداث ساختمان ها و تسهيلات عمومي براي پناهندگان افغاني
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، (١٣۶٧ – ۱۳۶۶)
۱۵  منطقه چيست؟
ويژگي اثر : اثر يوانا فرايدمن، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، (۱۳۶۵ و ۱۳۶۶)

موضوعات
آماربازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 10 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 47813 تعداد کاربران بر خط 15 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیکی:eh_khayambashi@yahoo.com