خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1397/10/27 تاریخ درج اطلاعیه منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

شهرداري اصفهان

استعلام شماره 01-97-16

مديريت ناژوان در نظر دارد پروژههاي ذيل را تعيين پيمانكار نمايد:

 

رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه تقريبي(ريال)

فهرست بها -    سال

مدت اجراي عمليات / ماه

تضمين شركت در استعلام/ ريال               

2

زير سازي و لكه گيري و ترميم آسفالت در معابر شمالي و جنوبي ناژوان

693/829/947

راه وباند-1397

3ماه

8/000/000

3

حفر و تنقيه چاههاي آب باران براي معابر ناژوان

436/250/630

دستور العمل حفر چاه حذبي در نيم سال دوم سال 1397

4ماه

6/750/000

تذكرات :

1.      پيمانكاران ملزم به ارائه اسناد و مدارك شركت/پيمانكاري، و سوابق كاري و گواهينامه صلاحيت انجام كار خود قبل از تهيه اسناد ميباشند، بديهياست تحويل اسناد استعلام منوط به ارزيابي سوابق و توان شركتكنندگان ميباشد.

2.      واجدين شرايط مي توانند از تاريخ نشر اين اطلاعيه همه روزه بهجز روزهاي تعطيل به ساختمان مركزي مديريت طرح ساماندهي ناژوان واقع در خيابان باغ درياچه ساختمان شماره 342 مراجعه و با ارائه معرفينامه كتبي شركت/پيمانكاري و ساير مدارك نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند. لازم بهذكر است كليه اسناد استعلام ميبايست توسط شركتكننده تائيد، مهر و امضا شده و طبق شرايط استعلام ضميمه پيشنهاد گردد.

3.      آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا روز سه شنبه مورخ1397/11/2ميباشد. بديهياست دريافت پاكتها بعد از ساعت 13 امكانپذير نميباشد.

4.      منطقه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

5.      تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه  مورخ 1397/11/4 مي باشد و حضور نماينده تام الاختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي پيمانكار در روز بازگشايي پاكتها در محل الزامي است.

6.       برندگان اول و دوم استعلام هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7.      برنده استعلام جهت عقد قرارداد بايد معادل 5% مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين انجام تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكي و يا فيش نقدي تسليم نمايد. اين ضمانتنامه طبق ماده 34 شرايط عمومي پيمان آزاد ميگردد.

8.      هزينه چاپ آگهي استعلام به عهده برنده استعلام ميباشد.

 

 

                                                                                                     مديريت طرح ساماندهي ناژوان

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
64