خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
اول مرحله 104 شماره مزایده
موضوع
مزايده فروش مجتمع تجادي اداري
مزایده گذار
شركت اتوبوسراني اصفهان
شرح مزایده

((شرايط مزايده مجتمع واقع درميدان هفت تيرتهران))

 

 

 شركت واحداتوبوسراني اصفهان وحومه  در نظر دارد نسبت به فروش يك مجموعه تجاري اداري واقع در تهران، ميدان هفت تير، به پلاك ثبتي 48و47و42و27/6937 از طريق مزايده طبق شرايط زير و بر اساس نقشه هاي پيوست اقدام نمايد:

1- مساحت زيربناي كل مجموعه حدود  5/3376 متر مربع و قيمت پايه آن به صورت كلي 000/910/700/600 ريال ميباشد.

2- مجموعه مورد نظر در7 طبقه زيرزمين، همكف و اول تاپنجم مي باشد. 09133670619

www.isfahan.ir/

 

3- نحوه پرداخت به صورت 30درصد نقد و حداكثر طي يك هفته پس از ابلاغ نتيجه مزايده به برنده ومابقي طي سه قسط به صورت ماهيانه پس ازدوماه اززمان واريزوجه نقدمندرج دربندفوق درحق فروشنده پرداخت خواهدشد.10درصدباقي مانده نيزدرهنگام انتقال سند توسط يك فقره چك تضمين شده درحق فروشنده پرداخت خواهدشد.

تذكر:چنانچه خريدارتقاضاي انتقال سندزودترموعدراداشته باشدوسندآماده انتقال باشد،مي تواندباپرداخت نقدي كل مبلغ وياارائه ضمانت نامه بانكي معتبرسندمذكورراانتقال گيرد.

4- پيشنهاددهندگان بايد براي شركت در مزايده، 5درصدكل مبلغ پايه را بعنوان سپرده شركت در مزايده بصورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه يا فيش واريز نقدي كه بحساب جاري به شماره شبا IR9107000357001238444410003 شركت واحداتوبوسراني اصفهان نزد بانك قرض الحسنه رسالت شعبه مركزي اصفهان واريز مي­شود، ارائه نمايند. ضمناً چنانچه وجه نقد، چك شخصي يا بين بانكي و يا موارد مشابه ارسال شود، پيشنهاد مردود شناخته مي­شود.

5- ارائه مشخصات، آدرس دقيق محل سكونت و تلفن تماس شركت كنندگان الزامي است.

6- بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام باشد. به پيشنهادهاي زير قيمت پايه، مشروط، مبهم، فاقد سپرده، بدون مهر و امضاء و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- پس از تهيه تضمين شركت در مزايده (موضوع رديف 4)، تضمين را به همراه برگ شرايط مزايده با مهر و امضاء و نقشه­هاي پيوست با مهر و امضاء و تصوير مدارك شناسائي اشخاص حقيقي و يا تصوير آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و تصوير مدارك شناسائي صاحبان امضاء شركتهاي حقوقي در پاكت «الف» و برگ پيشنهاد قيمت تكميل شده با مهر و امضاء را در پاكت «ب» قرار داده تا ساعت 14 روزيكشنبه  مورخ27/1/96 ضمن درج موضوع مزايده روي پاكتها رابه صورت حضوري ياتوسط پست پيشتازبه  دبيرخانه حراست شركت اتوبوسراني واقع دراصفهان-خيابان كاوه-جنب ترمينال بابلدشت تحويل گردد.

11- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شركت واحدميباشد.

 

          شرايط فوق الذكر مطالعه شد و به طور كامل موردقبول است

 

                تاريخ:                           نام ونام خانوادگي ،مهر و امضاء پيشنهاد دهنده :

 

 

12- شركت واحد در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

13- سپرده نفر اول و دوم تا اتمام مراحل انجام معامله مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي ظرف مدت هفت روز از انجام معامله خودداري نمايد سپرده او به نفع شركت واحد ضبط و به نفر دوم ابلاغ خواهد شد و در صورتيكه نفر دوم حاضر به انجام معامله نشود سپرده آن به سود شركت واحد ضبط مي­گردد.

14- پرداخت كسورات و هزينه هاي قانوني احتمالي كه تا زمان مبادله قرارداد بر موضوع مزايده مترتب گرديده بعهده فروشنده  و هزينه دفترخانه رسمي و هزينه هاي نقل و انتقال بالمناصفه برعهده طرفين ميباشد.

15- قيمت پيشنهادي فقط روي برگ پيشنهاد قيمت معتبر است .

16-شركت كنندگان درمزايده مي توانندجهت بازديدازملك موردنظرازتاريخ نشرآگهي به مدت 6 روزجهت تعيين ساعت بازديدباشماره 09133670619 آقاي سيد مهدي كاظمي تماس حاصل نمايند.

17- كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي مزايده در روزنامه ها به عهده برنده مزايده مي باشد .

18- تاريخ بازگشايي پاكتهاي پيشنهادات سه شنبه مورخ 29/1/96 راس ساعت10 صبح  خواهد بود .

19- پيشنهاددهنده با امضا ذيل اين برگه تعهد مي­نمايد مفاد قانون «... منع مداخله ... كارمندان در معاملات دولتي و كشوري» (مصوب 22 دي ماه 1337) را رعايت نموده و در صورت تخلف، مسئوليت آن بعهده پيشنهاد دهنده مي­باشد.

تذكر: روي پاكتهاي ارسالي حتماً شماره و بند مزايده (مذكور در صدر شرايط مزايده) و موضوع آن درج گردد.

اينجانب........................................................به.نشاني:.................................................................................................................................تلفن:.......................................... با اطلاع و پذيرفتن شرايط مندرج در اين فرم در مزايده شركت و با قيد قبولي امضاء مينمايم.

 

 

 

 

 

 

          شرايط فوق الذكر مطالعه شد و به طور كامل موردقبول است

 

                تاريخ:                           نام ونام خانوادگي ،مهر و امضاء پيشنهاد دهنده :

 

برگ پيشنهاد قيمت

 

       اينجانب ...................................................... به نمايندگي از شركت .................................................................. بنشاني ....................................................................... تلفن ..................... تلفن همراه ............................. اعلام مي­دارد كليه اسناد و مدارك و مكان و شرايط مزايده شماره 30578/95/س مورخ 25/11/95 (موضوع بند 14) با موضوع فروش يك قطعه زمين با كاربري فرهنگي و اولويت بالاي پنج سال واقع در رهنان، خيابان ابوذر، جنب قرض الحسنه خليل الرحمن به پلاك ثبتي 382/17 را مطالعه نموده، از محل بازديد و با اطلاع از جزئيات و شرايط مزايده، موارد زير را تعهد مي­نمايم.

1- متعهد مي­شوم به محض ابلاغ شهرداري اصفهان، مبني بر قبول شدن پيشنهاد اينجانب ظرف مدت هفت روز نسبت به پرداخت بهاي موضوع مزايده و مبادله قرارداد اقدام نمايم.

2- بدينوسيله اقرار مي­نمايم از تكليف قانوني شهرداري در ضبط سپرده شركت در مزايده در صورت برنده شدن و عدم انجام معامله توسط اينجانب آگاهي دارم و بعداً و در صورت اقدام شهرداري به شرح فوق به دليل جهل به قانون متعذر نخواهم بود.

3- قيمت پيشنهادي اينجانب جهت خريد قطعه زمين فوق به شرح جدول زير ميباشد.

 

مساحت/مترمربع

قيمت پيشنهادي هر مترمربع/ ريال

قيمت كل پيشنهادي هر واحد/ ريال

 

 

 

 

 

تذكر 1: پيشنهاد فقط روي اين برگ معتبر است.

تذكر 2: قيمت پيشنهادي نبايد كمتر از قيمت پايه كارشناسي مندرج در اسناد مزايده باشد.

تذكر3:برنده مزايده متعهداست به محض ابلاغ فروشنده، مبني بر قبول شدن پيشنهاد ايشان ظرف مدت هفت روز نسبت به پرداخت بهاي موضوع مزايده و مبادله قرارداد اقدام نمايد.

 

 

 

 

 

          شرايط فوق الذكر مطالعه شد و به طور كامل موردقبول است

 

                تاريخ:                           نام ونام خانوادگي ،مهر و امضاء پيشنهاد دهنده :

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
شركت اتوبوسراني اصفهان
محل دریافت اسناد
اداره حراست شركت واحد اصفهان
آدرس ارسال اسناد
خيابان كاوه پشت ترمينال بابلدشت ساختمان اداري شركت واحد اداره حراست
1396/01/26 مهلت دریافت اسناد 1396/01/26 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده