خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مرحله شماره مزایده
موضوع
فروش اقلام ضايعاتي
مزایده گذار
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
شرح مزایده
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان در نظر دارد اقلام ضايعاتي از قبيل (روغن سوخته ، لاستيك ، كاغذ) را از طريق مزايده حضوري به فروش رساند . بنابراين از متقاضيان دعوت مي شود از تاريخ 1/5/91 به امور اداري شركت مراجعه و فرم هاي مربوطه را دريافت نمايند
مزايده حضوري در ساختمان اداري شركت واقع در خيابان كاوه پشت ترمينال بابلدشت ساعت 11 صبح پنج شنبه 5/5/91 برگزار مي شود
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
محل دریافت اسناد
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
آدرس ارسال اسناد
مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد تکمیل شده