خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
اول مرحله 15570 شماره مزایده
موضوع
اقلام ضايعاتي
مزایده گذار
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
شرح مزایده
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه در نظر دارد اقلام ضايعاتي از قبيل (روغن سوخته ،آهن آلات،لاستيك ،كاغذ )را از طريق مزايده به فروش رساند
مزايده حضوري در ساختمان اداري شركت واقع در خيابان كاوه پشت ترمينال بابلدشت ساعت 11 صبح پنج شنبه 21/10/91برگزار ميشود
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
محل دریافت اسناد
شركت اتوبوسراني اصفهان
آدرس ارسال اسناد
21/10/91 مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد تکمیل شده