خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
اول مرحله از شماره 92/4 تا 92/18 شماره مزایده
موضوع
اجاره غرفه هاي آرامستان هاي شهرداري اصفهان (باغ رضوان)
مزایده گذار
آرامستان هاي شهرداري اصفهان (باغ رضوان)
شرح مزایده

آگهي مزايده

سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان ( باغ رضوان ) در نظر دارد اجاره غرفه هاي زير را از طريق مزايده واگذار نمايد .

شماره مزايده

شرح مزايده

نوبت

مدت انجام كار

پايه اجاره ماهيانه ( ريال )

سپرده شركت در مزايده ( ريال )

4/92

اجاره سنگتراشي عقيق

اول

12 ماه

000/000/110 ريال

000/000/110 ريال

5/92

اجاره سنگتراشي فيروزه

اول

12 ماه

000/000/110 ريال

000/000/110 ريال

6/92

اجاره يك باب گلفروشي رضوان

اول

12 ماه

000/000/75 ريال

000/000/75 ريال

7/92

اجاره يك باب گلفروشي يادبود

اول

12 ماه

000/000/75 ريال

000/000/75 ريال

8/92

اجاره يك باب گلفروشي خاطره

اول

12 ماه

000/000/75 ريال

000/000/75 ريال

9/92

اجاره يك باب كيوسك گل فروشي معراج روبروي سالن معراج

اول

12 ماه

000/500/34 ريال

000/500/34 ريال

10/92

اجاره يك باب گل فروشي فردوس واقع در بازارچه

اول

12 ماه

000/500/26 ريال

000/500/26 ريال

11/92

اجاره يك باب غرفه كيك و بستني فروشي روبروي سالن معراج

اول

12 ماه

000/000/45ريال

000/000/45ريال

12/92

اجاره يك باب كيوسك مواد غذائي واقع در مجاور سالن معراج

اول

12 ماه

000/000/12 ريال

000/000/12 ريال

13/92

اجاره يك باب مغازه تبليغاتي فرهنگي در مجاور سالن معراج

اول

12 ماه

000/000/8 ريال

000/000/10 ريال

14/92

اجاره يك باب مواد غذائي واقع در قطعه 28

اول

12 ماه

000/000/4 ريال

000/000/10 ريال

15/92

اجاره يك باب مغازه سوپر مواد غذائي واقع در بازارچه

اول

12 ماه

000/500/7 ريال

000/000/10 ريال

16/92

اجاره يك باب مغازه با كاربري فست فود واقع در بازارچه

اول

12 ماه

000/000/4 ريال

000/000/10 ريال

17/92

اجاره يك باب مغازه واقع در قطعه 55

اول

12 ماه

000/300/1 ريال

000/000/10 ريال

18/92

اجاره يك باب مغازه واقع در قطعه 50

اول

12 ماه

000/000/1 ريال

000/000/10 ريال

تذكرات :

 - شركت كنندگان در مزايده مي بايستي سپرده شركت در مزايده را بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي به حساب سازمان واريز نمايند .

-  شركت كنندگان در مزايده مي بايستي داراي سوابق كاري مرتبط و مناسب با موضوع مزايده و توان مالي جهت انجام خدمات فوق را داشته باشند .

- واجدين شرايط مي توانند از تاريخ نشر اين آگهي تا تاريخ  يازدهم دي ماه سال جاري همه روزه بجز روزهاي تعطيل به امور اداري سازمان واقع در كيلومتر 12 جاده اصفهان نائين به دبيرخانه سازمان مراجعه و نسبت به تهيه اسناد مزايده اقدام نمايند . آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت چهاردهم دي ماه ميباشد.

- سازمان آرامستانهاي شهرداري اصفهان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

- هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

- آدرس پايگاه اينترنتي ( www.isfahan.ir/farakhan ) مي باشد .                           

                                                                                                                                                   سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان

                                                                                                                                                                ( باغ رضوان )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
آرامستان هاي شهرداري اصفهان (باغ رضوان)
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
1392/10/14 مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد تکمیل شده