خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مرحله . شماره مزایده
موضوع
مزايده 20 دستگاه اتوبوس
مزایده گذار
شرح مزایده

تمديدآگهي مزايده نوبت اول

 

           شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه در نظر دارد تعداد 29دستگاه اتوبوس مستعمل رنو و20 دستگاه اتوبوس گاز سوز(MAN )خود را از طريق مزايده به فروش برساند لذا متقاضيان مي توانند ازتاريخ 95/11/24 به امور اداري اين شركت و يا اينجا مراجعه و فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادهاي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ95/11/27  به دبيرخانه حراست تحويل نمايد.

بديهي است به پيشنهادات مشروط ، مخدوش و يا فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شده و شركت در رد با قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد . درضمن هزينه كارشناسي وانتشار آگهي به نسبت از برندگان دريافت و در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شركت ضبط خواهدشد.

 

             

محمد علي احمدي

مدير عامل

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
امور اداري شركت
آدرس ارسال اسناد
1395/11/27 مهلت دریافت اسناد 1395/11/27 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده