سال 95Omran
1ENGLISHنقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1امور پیمانکارانصفحه اصلیصفحه اصلی
تبیین شعار معاونت

 اجراي پروژه هاي عمراني با رويکرد کنترل زمان، ارتقاء کيفيت و کنترل هزينه
کنترل زمان اجراي پروژه هاي عمراني به روشهاي ذيل :
- تهيه و تنظيم برنامه زمانبندي شده : با مشخصات (ميزان توان پيمانکار ، تعداد و نوع معارضات، زمان شروع و پايان) و کنترل آن
- برگزاري جلسات کارگاهي به صورت هفتگي با حضور کارفرما، مشاور، پيمانکار، منطقه مربوطه و  عوامل پروژه در سطح مديران ارشد با هدف بررسي برنامه زمانبندي و پيشرفت فيزيکي و ريالي پروژه  و معارضات بر سر راه عمليات اجرايي
- مديريت صحيح و مناسب بر منابع انساني در اختيار که شامل نيروهاي ستادي و نيروهاي مستقر در مناطق مي باشند.
- استفاده از دستگاههاي مدرن و تکنولوژي جديد و پيشرفته در اجراي پروژه هاي عمراني
- مکانيزه شدن پروژه ها با استفاده از نرم افزارهاي تهيه شده و داده ها و اطلاعات لازم
 
ارتقاء کيفيت اجراي پروژه هاي عمراني به روشهاي ذيل :
- کنترل مستمر و به هنگام کيفيت مصالح مورد استفاده در پروژه ها توسط تيم متخصص و مستقر در آزمايشگاه
- استقرار تيمي از آزمايشگاه کنترل کيفيت در محل کارگاه پروژه هاي عمراني شاخص
- تغيير و تحول در کليه ساختار و اجراي پروژه ها از جمله مديريت ، ترکيب اجرا و پيمانکار
- ارتباط مستقيم طراحي پروژه با سياستگذاريها که بعضا توام با اجراي پروژه صورت مي پذيرد
- حذف روشهاي نسبتي و تجربي غلط و نيل به سمت استفاده از دانش مهندسي و ارتقاء سطح علمي آن
- استفاده از تفکر مهندسي و دانش عمومي همزمان با بهره مندي از تجربه هاي قبلي در اجراي پروژه هاي عمراني

کنترل هزينه اجراي پروژه هاي عمراني به روشهاي ذيل :
- کنترل هزينه از طريق دقت در برآوردها و طراحي هاي ويژه
- به کاربردن شاخص کنترل زمان اجرايي پروژه ها که رابطه غيرمستقيم با کنترل هزينه دارد
- مديريت صحيح و مناسب مالي در اجراي پروژه هاي عمراني
- استفاده از فرصتهاي بدست آمده در جهت جذب منابع مالي
- زمينه سازي لازم جهت خريد سرمايه گذاري بخش خصوصي در اجراي پروژه ها
- استفاده از بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني در قالب منابع غيرنقدي همچون زمين، مصالح، سرمايه گذاري

 

City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime