سال94منطقه 14 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی
1396/03/16 آسفالت معابر فرعي مناطق در دست اجراست
آسفالت معابر فرعي مناطق در دست اجراست
مدير واحدهاي توليدي و خدمات فني سازمان عمران شهرداري اصفهان از آسفالت معابر فرعي مناطق 5، 6، 10، 12، 14 و 15 خبر داد.

احمدرضا ايرجي اظهار كرد: نهضت آسفالت معابر فرعي و اصلي مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان در سال با جديت دنبال مي شود.

وي افزود: در همين راستا هم اكنون آسفالت معابر فرعي منطقه 5 در دست اجراست و تا پايان سال جاري تكميل مي شود.

مدير واحد هاي توليدي و خدمات فني سازمان عمران شهرداري اصفهان گفت: تاكنون آسفالت معابر فرعي خيابان حكيم نظامي، خيابان نظر غربي كوي 25، خيابان جوشقاني و غيره تكميل شده است.

ايرجي ادامه داد: هم اكنون روكش آسفالت معابر فرعي مناطق 14، 12، 10، 15 و 6 نيز در دستور كار است.