سال 95Omran
1ارتباط با مانقشه سايت1عضويت و ورود اعضا1صفحه اصلیصفحه اصلی
1397/11/04 "سامانه پايش حفاري‌ها" ضامن كاهش تخريب و تحميل هزينه‌هاي آسفالت است97/11/04
"سامانه پايش حفاري‌ها" ضامن كاهش تخريب و تحميل هزينه‌هاي آسفالت است97/11/04

رييس اداره هماهنگي جابه‌جايي تاسيسات معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان گفت: با استفاده از سامانه الكترونيكي پايش حفاري‌ها، شركت‌هاي خدمت‌رسان ملزم به دريافت مجوز از شهرداري اصفهان براي اجراي عمليات حفاري و تخريب آسفالت هستند.

سيد ابراهيم حسيني اظهار كرد: تمام اسناد مربوط به عمليات حفاري با استفاده از اين سامانه به طور كامل از ابتداي ورود درخواست، بازديدهاي ميداني، كميسيون‌هاي حفاري، محاسبه هزينه خسارت و صدور مجوز حفاري به صورت الكترونيكي ثبت و نگهداري مي‌شود .

وي ادامه داد: تشكيل كميسيون عالي حفاري‌ها متشكل از شهردار اصفهان و مديران عامل شركت‌ هاي تاسيساتي با محوريت معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان و با حضور معاونت خدمات شهري و شهرداري‌هاي مناطق در معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان از ديگر اقدامات مهم در اين زمينه در سال‌هاي اخير بوده است.

رييس اداره حفاري‌ها و هماهنگي جا به جايي تاسيسات معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان اضافه كرد: معاونت عمران تاكنون 16 جلسه در سال جاري به صورت هفتگي و ماهيانه با توجه به درخواست‌هاي شركت‌هاي خدمت‌رسان تشكيل و نسبت به تاييد برنامه‌هاي حفاري و صدور مجوز، نظارت بر عملكرد حفاري موسسات، برنامه‌ريزي و به حداقل رساندن دوباره‌كاري‌ها در سطح شهر اقدام كرده است.

حسيني خاطرنشان كرد: در اصفهان حفاري‌ها و ترميم‌هاي غيراصولي متهم اصلي تخريب آسفالت معابر شهر هستند و حدود 70 درصد تخريب آسفالت معابر فرعي بر اثر حفاري‌ها ايجاد مي‌شود، لذا باتوجه به جلسات متعددي كه با نمايندگان شركت‌هاي مربوطه داشته‌ايم درتلاش هستيم تا عمليات ترميم و پرسازي ترانشه‌هاي انشعابي حفاري شده توسط شركت‌هاي خدمت رسان آب و فاضلاب و گاز را پس از اخذ هزينه توسط شركت مربوطه با رعايت كامل اصول پرسازي و روسازي نوار حفاري توسط معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان به انجام برسانيم.