سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/05/23 تدوين نهمين بانك جامع اطلاعاتي شهر
تدوين نهمين بانك جامع اطلاعاتي شهر

نهمين بانك جامع اطلاعاتي شهر اصفهان در راه است. آمار نامه سال  95 شهر اصفهان كه  اكنون  در حال تدوين است، شهريور ماه منتشر مي شود  و مبناي هدف گذاري در مديريت شهري قرار مي گيرد كه در حوزه برنامه ريزي هم گرايي است. تا كنون هشت آمارنامه براي اصفهان تدوين شده ، آخرين آمار نامه اي كه از سوي شهرداري اصفهان  تدوين شده است، آمارنامه سال 94 بوده  و نهمين آمار نامه؛ سال 95 نيز در حال تدوين است  كه  در اواخر شهريور ماه منتشر مي شود.


آمار، پايه و اساس برنامه ريزي  است و از هر دو به عنوان مؤلفه هاي ضروري اداره شهر ياد مي شود. در واقع  برنامه ريزي و تدوين برنامه براي اداره  شهر بدون  دستيابي به آمار شدني  نيست. اداره شهر بزرگي مانند اصفهان مانند ديگر كلانشهرها  به برنامه ريزي،  سياست ‏گذاري و اعمال مديريت صحيح نياز دارد كه  هيچ يك ‏از آنها بدون وجود آمار و اطلاعات قابل اطمينان امكان‏پذير نيست و  برخورداري از اطلاعات و آمار دقيق شرط اوليه براي اداره شهري است كه  اداره  آن پيچيدگي هاي بسياري دارد و وجود آمار مطمئن به هموار ترشدن مسير اداره شهر و كاهش موانع دراين مسير كمك مي كند. 9 سال است كه برنامه ريزي براي اداره اصفهان با وجود آمار نامه ها تسهيل شده  و مديريت شهراصفهان براي ارزيابي عملكرد گذشته و حال و برنامه‏ريزي براي آينده ابزار مناسبي در اختيار دارند . آمارنامه هاي اصفهان بانك جامع اطلاعات شهرهستند كه محتواي آنها مبناي هدف گذاري در مديريت شهري قرارمي گيرد.  سال  1387بود كه  با  توجه  به تأثيرگذاري آمار در برنامه ريزي و تصميم گيري مديران، شهرداري اصفهان با همكاري سازمان ها و ادارات براي  اولين بار آمارنامه شهر اصفهان را تدوين كرد  و از آن زمان تا كنون در پايان هر سال همه ‌آمار و ارقام شهر اصفهان  جمع آوري و در قالب كتابي با عنوان آمارنامه منتشرمي شود . آمارنامه شهر اصفهان در گام اول يك مرجع روز آمد و قابل توجه  در حوزه شهري است و امكان ايجاد قرائت واحد از تعاريف و مفاهيم اطلاعات شهري را ارائه مي ‌كند. ايجاد بستر اطلاعاتي براي فراهم كردن  زير ساخت مديريت واحد شهري ، فرهنگ سازي در زمينه به اشتراك گذاري اطلاعات دستگاه ها و نهادهاي مؤثر در حوزه مديريت شهري و ايجاد هم گرايي در حوزه برنامه ريزي از اهداف تدوين آمارنامه شهراصفهان هستند.تا كنون هشت آمارنامه براي اصفهان تدوين شده است،  آخرين آمار نامه اي كه از سوي شهرداري اصفهان  تدوين شده، آمارنامه سال 94 است  و نهمين آمار نامه؛ سال 95 نيز  در حال تدوين است كه  در اواخر شهريور ماه منتشر مي شود.برنامه ريزان و مديران شهري براي تصميم گيري ها ، پژوهشگران ، فعالان كسب و كار اقتصادي و شهروندان براي چگونگي از تحولات شهري مخاطبان آمارنامه شهر اصفهان هستند.رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان از آمارنامه سال 94 به عنوان هشتمين آمارنامه اي ياد مي‌كند  كه تاكنون منتشر شده است و از انتشار آمار نامه سال 95  تا شهريور ماه خبرمي دهد و مي گويد : آمارنامه سال 95 مطابق با آمارنامه هاي سال هاي قبل تدوين مي‌شود .

به گفته رسول موسوي در آمارنامه سال 95  مانند آمار نامه هاي سال گذشته  همه  اطلاعات در قالب 20 فصل؛ سرزمين و آب و هوا، جمعيت، نيروي انساني، كشاورزي، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، مسكن و ساختمان، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل، بازارهاي مالي، امور قضايي، بهزيستي و تأمين اجتماعي، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش و گردشگري، مديريت شهري، اقتصاد شهري، هزينه و درآمد خانوار و شاخص هاي قيمت تدوين  شده است. وي با بيان اينكه شاخص هاي كليدي در اين آمار نامه در اختيار شهروندان و مديريت شهر قرار مي گيرد ، اظهار مي كند :  مطالب اين آمار نامه براي مديران كاربردي است و آنها با مطالعه اين آمار نامه، اطلاعاتي درباره محدوده مناطق و محلات شهر اصفهان كسب مي كنند و آمار جمعيتي و امكانات و زيرساخت هاي موجود شهرداري  در هر يك از مناطق شهري اصفهان در اختيار آنها قرار مي گيرد.رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان با بيان  اينكه آمارنامه سال 95 مانند ديگر آمارنامه هاي شهر اطلاعات فرهنگسرا هاي موجود در شهر را  نيز  به شهروندان ارائه كرده، به ويژگي هاي آمار نامه سال 95 اشاره مي كند .به گفته موسوي در آمار نامه سال 95، درهر بخش بر اساس نياز، اطلاعات مفصل ‌تري دراختيار مديران شهري قرارگرفته است.وي با اشاره به اينكه در فصل مربوط به حوزه اقتصاد شهري، بودجه شهرداري به طور كامل بررسي شده است، مي گويد: در فصل مربوط به حوزه مديريت شهري، خدمات  و  زيرساخت هاي شهرداري در حوزه  حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهري و خدمات  ايمني  مورد توجه قرار گرفته است.رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان تأكيد مي كند: مهم ترين آمار مورد نياز مديران در آمار نامه سال 95 آمده و تلاش شده است كه آمار سال هاي قبل نيز  در اين آمار نامه قابل دسترس باشد . به گفته  وي، آمارنامه شهر اصفهان به پايداري رسيده و مهم ترين اطلاعات آن شناسايي شده است و هر سال تنها  آمار آن به روز مي شود.  رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان از ارائه  اطلاعات سرشماري سال 95 درآمار نامه سال 95 شهر اصفهان خبر مي دهد .

 

(روزنامه اصفهان زيبا)