سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/06/04 نهمين آمارنامه اصفهان پايان شهريور منتشر مي شود
نهمين آمارنامه اصفهان پايان شهريور منتشر مي شود

رئيــس اداره آمــار و تحليــل اطلاعــات شهرداري اصفهان از انتشار نهمين كتاب آمارنامه اصفهان مربوط به سال 95 تا اواخر شهريور ماه سال جاري خبر داد. رســول موســوي افــزود: يكــي از مســئوليت هــاي معاونت برنامه ريزي، پژوهــش و فناوري اطلاعــات شهرداري اصفهان تهيه آمارنامه شهري است. وي ادامــه داد: از ايــن آمــار نامــه بــه عنــوان بانــك اطلاعــات جامع شــهري ياد مي شــود و محتواي آن نيز مبناي هــدف گذاري هــا و تصميم گيــري ها در مديريت شهري است. رئيــس اداره آمــار و تحليــل اطلاعــات شــهرداري اصفهــان با اشــاره به اينكــه آخرين نســخه آمارنامه در دســت تهيه مربــوط به آمارنامه ســال 95 اســت كه تا اواخر شــهريورماه 96 منتشــر مي شــود، گفت: ايــن كتــاب نهميــن آمارنامــه شــهرداري اصفهــان بــه شــمار مــي رود. وي خاطرنشــان كــرد: در ايــن كتــاب مطابق ســنوات قبــل كل اطلاعــات در قالب 20 فصل تدوين شده و فصول مهمي همچون اقليم و آب و هــوا، جمعيــت و نيروي انســاني، انرژي مثل نفــت و گاز و ميــزان مصــارف آنها در شــهر، مديريت شــهري و اقتصاد شــهري در آن لحاظ شــده است.

موسوي افزود: مطالب كاربردي كتاب آمارنامه95 ويــژه مديــران شــهري اســت كــه اطلاعــاتي دربــاره محلات اصفهان، پارامترهــاي جمعيتي، امكانات و زيرســاخت هــاي شــهري در مباحــث آمــوزش، بهداشت و فرهنگ را در اختيار آنها قرار مي دهد. وي تصريح كرد: در بخش اقتصاد شهري نيز بودجه شهرداري، اطلاعــاتي درباره اقتصاد خانوارها، رشد شاخص هاي قيمت كه منبع اطلاعــات آن مركز آمار است، ارائه مي شود.

رئيــس اداره آمــار و تحليــل اطلاعــات شــهرداري اصفهــان اظهاركــرد: در كتــاب آمــار نامــه ســال 95 همچنين اطلاعــاتي درباره زيرساخت هاي حمل و نقل شهر، خدمات شهري، اقدامات ايمني و عمده اطلاعــاتي كه مديران احتياج دارند، به رشته تحرير درآمده است. وي خاطرنشان كرد: در اين كتاب اطلاعــات و نتايج سرشــماري 95 در قالب محــلات و مناطق شــهري اعلام شده است.

 

(روزنامه اصفهان زيبا)