سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/06/04 تمركز بر مولفه هاي اولويت دار نقشه فرهنگي شهر
تمركز بر مولفه هاي اولويت دار نقشه فرهنگي شهر

هشتمين نشست پايش وضع موجود مؤلفه هاي اولويت دار نقشه فرهنگي شهر اصفهان و ترسيم چشم انداز آتي حول دو مولفه «آموزش مهارت هاي زندگي» و «آسيب‌هاي اجتماعي و اقشار آسيب پذير» با حضور نخبگان اين حوزه برگزار شد. مدير مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان در اين نشست با تاكيد بر اينكه هدف پروژه، گردآوري داده هايي است كه در حال حاضر وجود ندارد، گفت: شهرداري بر اساس برنامه ريزي استراتژيك بايد روي نقاط كليدي كه 9 مولفه اولويت‌دار فرهنگي شهر است، تمركز كند. مجري پروژه پايش نيز تاكيد كرد مجموعه يافته هاي اين پژوهش با محوريت رصدخانه فرهنگي استان، مورد استفاده همه دستگاه هاي اجرايي استان قرار مي گيرد.

هشتمين نشست پايش وضع موجود مؤلفه هاي اولويت‌دار نقشه فرهنگي شهر اصفهان در بخش نخست به مولفه آموزش مهارت هاي زندگي اختصاص داشت. در فاز اول تعيين اولويت هاي نقشه فرهنگي شهر اصفهان در اين مولفه، محورهاي آموزش روش هاي حل مسئله و تصميم‌گيري، ‌آموزش روش هاي كنترل خشم،‌ آموزش روش هاي همدلي و ارتباط موثر، ترويج فرهنگ مشاوره و مشورت پذيري مورد ارزيابي و اولويت بندي قرار گرفته بود كه به تبادل نظر درباره آن پرداخته شد. در بخش دوم نشست و ‌در گزارش فاز اول تعيين اولويت هاي فرهنگي نقشه فرهنگي اصفهان، در ذيل مولفه شاخص هاي سنجش آسيب هاي اجتماعي شاخص هايي همچون مواد مخدر،‌ روان‌گردان‌ها، ‌دخانيات، نوشيدني ها و اغذيه حرام و پيشگيري از مصرف آنها، فقر و بي عدالتي اجتماعي و تاثير آن بر افزايش آسيب هاي اجتماعي، مهاجرت ساكنان شهرها،‌روستاها و كشورهاي ديگر به حاشيه شهر اصفهان،‌ رفتار هاي پرخطر جوانان،‌آسيب رساني به اموال عمومي،‌ ونداليسم و خشونت جوانان، ‌فساد اخلاقي،‌ بي بند و باري و انحرافات اجتماعي،‌ خرافات و عقايد سخيف و خارج از دين مطرح و تبادل نظر شد. در رابطه با اقشار آسيب پذير نيز شاخص هايي از جمله حمايت از زنان و كنترل آسيب هاي اجتماعي آنان، حمايت از كودكان و آگاه سازي نوجوانان و كنترل آسيب هاي اجتماعي آنان،‌حمايت از معلولان و حفظ كرامت،‌احترام و جايگاه در شهر و سالمندان و حفظ كرامت، احترام و جايگاه در خانواده و جامعه مطرح شد.


  تعيين اولويت ها؛ برآيند دو سال كار پژوهشي

مجري پروژه پايش وضع موجود مولفه هاي اولويت دار نقشه فرهنگي شهر اصفهان در اين نشست با اشاره به اينكه تعيين اولويت ها برآيند يك كار پژوهشي در سال هاي 93 و 94 و از سه منظر مردم، نخبگان و كارگزاران بوده است، گفت: حضور افراد از دستگاه هاي مختلف اجرايي در اين نشست ها از اين منظر ارزش دارد كه مجموعه يافته هاي اين پژوهش با محوريت رصدخانه فرهنگي استان، مورد استفاده همه اين دستگاه ها قرار مي گيرد. دكتر همتي افزود: گام اول طرح به دنبال تشريح وضع موجود است و زماني كه وضعيت موجود مشخص شد، آنگاه به دنبال چرايي آن خواهيم بود.

 

   استقرار پژوهشگر محله در محلات

مدير اجرايي رصدخانه فرهنگي اجتماعي استان نيز در اين نشست تاكيد كرد كه چشم انداز ما استقرار پژوهشگر محله در محلات شهر اصفهان است و به احتمال زياد كل فرايند پژوهش به صورت كيفي و از طريق اين پژوهشگران خواهد بود.

 

   سياست گذاري بر مبناي يافته هاي پژوهش

مدير مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه هدف پروژه، گردآوري داده هايي است كه در حال حاضر وجود ندارد، گفت: اگر داده اي در ارتباط با مولفه هاي طرح شده در پژوهش وجود داشته باشد، ديگر نيازي به جمع آوري داده نخواهد بود.

دكتر ابراهيمي ادامه داد: قرار نيست شهرداري به همه امور وارد شود،  بلكه بر اساس برنامه ريزي استراتژيك بايد روي نقاط كليدي كه همين 9 مولفه است، تمركز كند. به گفته وي، در فاز بعدي پروژه و بعد از مشخص شدن وضع موجود، ‌سياست گذاري و برنامه ريزي هاي لازم انجام خواهد گرفت. پروژه پايش و تحليل وضع موجود مولفه هاي اولويت‌دار نقشه فرهنگي شهر اصفهان و ترسيم چشم انداز آتي با اهدافي همچون تعيين فضاي مفهومي هر يك از شاخص هاي 9 گانه به استفاده از متون و پژوهش هاي نظري و تجربي و با بهره گيري از ديدگاه كارشناسان و متخصصان،‌ بررسي سيماي فرهنگي اجتماعي كلانشهر اصفهان و با تاكيد بر شاخص هاي 9 گانه اولويت دار فرهنگي،  تدوين ابعاد، مولفه ها (شكست مفهومي) و شاخص هاي عملياتي و اندازه پذير  براي سنجش هر يك از اولويت هاي 9 گانه،‌ توصيف وضعيت هر يك از اولويت هاي 9 گانه در سطح مناطق 15 گانه و مقايسه مناطق از لحاظ اين اولويت هاي فرهنگي،  ارائه پيشنهاد براي چشم انداز مطلوب و راهكارها و سياست‌هاي عملياتي براي بهبود وضعيت اولويت‌هاي 9 گانه فرهنگي و  تدوين الزامات (پيش نويس) سند راهبردي توسعه فرهنگي شاخص هاي 9 گانه اولويت‌دار فرهنگي روش پژوهش اجرا مي شود. با توجه به انجام فاز اول پژوهش در سال گذشته و تشخيص و اولويت‌بندي هر يك از مسائل، پروژه حاضر به لحاظ زمينه هاي بررسي به توصيف و تحليل اولويت‌هاي 9 گانه، يعني فرهنگ شهروندي، آموزش مهارت ها زندگي، ورزش سالم،  تفريح و شادي عمومي و نشاط و شادابي اسلامي،‌ سلامت اداري و فرهنگ رعايت حلال و حرام،  عفاف و پوشش و آرايش اسلامي ايراني، كتاب فرهنگ مطالعه و كتابخواني،‌ سلامت، آموزش، بهداشت جسمي رواني و معنوي و آسيب هاي اجتماعي و اقشار آسيب پذير خواهد پرداخت.

 

 
 


(روزنامه اصفهان زيبا)