سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/06/05 نسخه الكترونيكي نهمين آمارنامه شهر اصفهان تا پايان شهريورماه رونمايي مي شود
نسخه الكترونيكي نهمين آمارنامه شهر اصفهان تا پايان شهريورماه رونمايي مي شود

رسول موسوي اظهاركرد: پس از رونمايي از نسخه الكترونيكي آمارنامه، در مهرماه كتاب آن نيز چاپ مي شود.

وي افزود: در اين كتاب مطابق سنوات قبل كل اطلاعات در قالب 20 فصل تدوين شده و فصول مهمي همچون اقليم و آب و هوا، جمعيت و نيروي انساني، انرژي مثل نفت و گاز و ميزان مصارف آنها در شهر، مديريت شهري و اقتصاد شهري در آن لحاظ شده است.

رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان تصريح كرد: براي تهيه اين كتاب از ابتداي فرآيند جمع آوري مطالب تا چاپ كتاب حدود 1500 الي 1700 نفر-ساعت كار كارشناسي انجام مي شود.

موسوي خاطرنشان كرد: مطالب كاربردي كتاب آمارنامه 95 ويژه مديران شهري است كه اطلاعاتي درباره محلات اصفهان، پارامترهاي جمعيتي، امكانات و زيرساخت هاي شهري در مباحث آموزش، بهداشت و فرهنگ را در اختيار آنها قرار مي دهد.

وي اظهاركرد: در بخش اقتصاد شهري نيز بودجه شهرداري، اطلاعاتي درباره اقتصاد خانوارها، رشد شاخص هاي قيمت كه منبع اطلاعات آن مركز آمار است، ارايه مي شود.

رييس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان ادامه داد: در كتاب آمار نامه سال 95 همچنين اطلاعاتي درباره زيرساخت هاي حمل و نقل شهر، خدمات شهري، اقدامات ايمني و عمده اطلاعاتي كه مديران احتياج دارند، به رشته تحرير درآمده است.

وي خاطرنشان كرد: در اين كتاب اطلاعات و نتايج سرشماري 95 در قالب محلات و مناطق شهري اعلام شده است.

 

(خبرگزاري ايمنا)