سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1396/06/22 تهيه سومين بولتن آماري شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور
تهيه سومين بولتن آماري شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور

رسول موسوي اظهاركرد: ضرورت فراهم آوردن زمينه برنامه‌ريزي و هماهنگ‌سازي امور كلان شهرهاي كشور در دوازدهمين نشست مشترك كلان‌شهرها، مصوبه اي تحت عنوان تهيه بولتن آماري كلان شهرها را در برداشت.

وي افزود: در اين راستا تاكنون 3 بولتن به منظور طرح مسايل مشترك در حوزه مديريت شهري كلان شهرها و يكسان سازي آمارها و شاخص ها جمع آوري و منتشر شد.

رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان ادامه داد: اولين نسخه اين بولتن توسط شهرداري مشهد براي سال هاي 90 تا 92 تهيه و در مهرماه 93 منتشر شد و دومين نسخه بولتن براي سال 93  نيز توسط شهرداري اهواز در سال 94 منتشر گرديد.

موسوي خاطرنشان كرد: سومين بولتن آماري نيز از سوي شهرداري اصفهان براي سال هاي 90 تا 94 تهيه و منتشر شد.

وي اظهاركرد: سومين نسخه بولتن آماري شامل 8 فصل تحت عناوين اطلاعات عمومي و جمعيت، بودجه، منابع انساني، خدمات شهري و محيط زيست شهري، حمل و نقل و ترافيك، شهرسازي، فرهنگي و اجتماعي، فني و عمران شهري در قالب 88  جدول و 122 نمودار تدوين شده است.

رئيس اداره آمار و تحليل اطلاعات شهرداري اصفهان بيان كرد: اطلاعات مربوط به 8 كلانشهرتهران، اصفهان، قم، كرج، شيراز، مشهد، تبريز، اهواز است و 7 بزرگ شهر شامل رشت، اروميه، اراك، همدان، كرمانشاه، زاهدان و كرمان است.

موسوي خاطرنشان كرد: نسخه فيزيكي بولتن در بين كلانشهرها توزيع مي شود و نسخه الكترونيكي آن در روي سايت شهرداري اصفهان براي استفاده عموم موجود است.

وي عنوان كرد: چهارمين بولتن آماري كلانشهرها نيز از سوي شهرداري اصفهان در حال تهيه است.

(خبرگزاري ايمنا)