خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 9    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1393/04/04 واگذاري به بخش خصوصي واحد ها شركت واحد اتوبوسراني اصفهان 1393/04/04
1393/02/24 واگذاري به بخش خصوصي شركت واحد اتوبوسراني اصفهان 1393/02/24
1393/02/15 واگذاري به بخش خصوصي واحد هاي فني شركت واحد اتوبوسراني اصفهان 1393/02/17
1392/06/09 عملیات نگهداری و نظافت کنترل ایستگاههای brt شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 1392/06/27
1392/02/18 واگذاری واحدهای فنی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 1392/02/18
<<   <  1 2  >   >>