leftheader1 شورای اسلامی شهر اصفهان
ENGLISH / العربیه عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
 
جستجو
width=22
width=7

«اساسنامه مركز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهراصفهان»

مركز مطالعات و پژوهشهاي شوراي اسلامي شهر به عنوان بازوي علمي ـ تحقيقاتي با هدف انجام مطالعات به منظور ارائه نظرات كارشناسي و مشورتي به اعضاي كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر تاسيس مي شود.

شرح وظايف

  • - مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات كارشناسي در مورد تمام طرح‌ها و لوايح ارجاعي از سوي شورا و كميسيون‌هاي آن.
  • - تامين نيازهاي اطلاعاتي كميسيون‌ها و اعضاي شورا.
  • - انجام پژوهش‌هاي موردي حسب درخواست هيات رئيسه، اعضاء و كميسيون‌هاي شورا.
  • - شناسايي و اولويت بندي نيازهاي علمي و تبديل آن به پروژه هاي مطالعاتي.
  • - انجام مطالعات و پژوهش هاي راهبردي.
  • - بررسي و اظهارنظر درباره برنامه هاي اجرايي ميان مدت (پنجساله)­و كوتاه مدت (بودجه)­شهرداري اصفهان.
  • - گردآوري و بررسي نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و كارشناسان شهرداري و افكار عمومي در مورد نيازهاي جامعه.

اركان مركز

اركان مركز عبارتند از:

الف) هيات امنا

ب) رئيس مركز

ج) اعضاي شوراي پژوهشي

الف) هيات امنا: اين هيات متشكل از كليه اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان ، سه نفر از معاونين شهرداري و معاون پژوهشي مركز مي باشد.

جلسه هيأت امنا با هشت نفر اعضاء رسميت مي يابد و راي اكثريت حاضر در جلسه مناط اعتباري باشد.

 رئيس هيات امنا از بين اين اعضاء انتخاب مي‌شود. اهم وظايف هيأت امنا عبارتند از:

تصويب خط مشي كلي مركز و ارجاع آن به شوراي اسلامي شهر جهت تصويب نهايي.

تصويب ساختار و تشكيلات مرکز و ارجاع آن به شوراي اسلامي شهر جهت تصويب نهايي.

تصويب آيين نامه هاي اجرايي و مالي مرکز.

نصب و عزل رئيس مركز.

ب) رئيس مركز:  رئيس مركز براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيات امنا كه عضو شوراي اسلامي شهر و داراي مدارج بالاي علمي و تجربه كافي باشند، انتخاب مي‌شود.

 اهم وظايف رئيس عبارتند از:

پيشنهاد بودجه.

   اداره مركز.

ج) اعضاي شوراي پژوهشي: تركيب اعضای شوراي پژوهشي به صورت زير است :

رئيس مركز

يك نفر از اعضاء با سابقه تجربي و علمي به پيشنهاد رئيس مركز و تصويب هيات امناء به عنوان معاون پژوهشي.

چهار نفر از پژوهشگران متخصص در مقوله های مختلف مديريت  و برنامه ريزي شهري، داراي مدرك دكترا ( و يا كارشناسي ارشد) به پيشنهاد رئيس مركز و تصويب هيات امنا.

معاونت برنامه­ ريزي شهرداري اصفهان .

تبصره1 : دعوت از ساير متخصصان، بدون حق راي بلامانع است.

 وظايف شوراي پژوهشي:

تهيه و تدوين راهبردها و سياست هاي مركز.

بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي

همكاري و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرحهاي پژوهشي.

 ارائه خط مشي.

تصويب برنامه و بودجه سالانه.

تعيين و تصويب كميته‌ها و كارگروه هاي موقت تخصصي مورد نياز در موضوعات مختلف حسب مورد.

نظارت بر انتشار پژوهش هاي مركز.

ساختار مرکز

به طور قطع بخش مطالعاتي و پژوهشي مركز, مهم ترين جزء آن محسوب مي گردد.مطالعات در مرکز زير نظر رئيس مرکز و در کميته های تخصصی،تعريف , برنامه ريزی و انجام می شود.

دبيرخانه

به منظور نظارت بر انجام مطالعات, به تعداد لازم از بين كارشناسان در زمينه هاي مختلف مطالعاتي به كار گرفته خواهند شد.

اهم وظايف دبيرخانه مركز بدين شرح است:

پيگيري سياست ها , راهبردها و تدوين برنامه اجرايي

تهيه و تدوين برنامه و بودجه اجرايي

انجام مطالعات موردي.

بررسي پروژه هاي پيشنهادي.

تهيه گزارش هاي موردي و ادواري.

  رياست دبيرخانه به عهده معاون پژوهشي مي باشد.

کميته های تخصصی

اين کميته ها بر حسب ضرورت و درخواست شورای پژوهشی تشکيل می گردند و در زمينه هاي مورد نياز مانند مديريت و برنامه ريزی شهری، معماری و شهرسازي، حمل ونقل و ترافيک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعي و فرهنگي، بهداشت و درمان، اقتصادي و حقوقي و ...  فعاليت مي نمايند.

انواع مطالعات و چگونگي اجراي آنها

1-كليه طرح ها و لوايح ارائه شده به شورا.

اين موارد براي اظهارنظر و تهيه گزارش كارشناسي به مركز ارسال گرديده و سپس بر اساس موضوع به كميته هاي تخصصي ارجاع داده مي شوند.

2- درخواست اعضاي شورا و كميسيون ها.

اين درخواست ها به سه صورت زير طبقه بندي مي شوند.

الف- درخواستهاي فوري

ب‌ ـ درخواست هاي كوتاه مدت (كمتر از يك ماه)

ج ـ درخواست هاي بلند مدت (بيش از يك ماه)

اعضاي شورا و كميسيون ها درخواست هاي خود را از طريق نامه به مركز اطلاع مي دهند كه پس از تاييد, درخواستها ابتدا به دبيرخانه ارسال و سپس با ارجاع به كميته هاي تخصصي مرتبط با موضوع, پيگيري هاي لازم در اين زمينه انجام مي شود.

تبصره ٣: درخواست هاي كوتاه مدت توسط رئيس دبيرخانه و درخواست هاي بلند مدت توسط شوراي پژوهشي تاييد مي گردند.

3- مطالعات موردي

اين مطالعات براي يك موضوع خاص و يا حتي دوره اي ممكن است انجام شود كه توسط كارشناسان دبيرخانه انجام مي پذيرد.

4-مطالعات ويژه (طرح هاي پژوهشي)

طرح هاي پژوهشي ابتدا به تاييد در شوراي پژوهشي مركز رسيده و سـپس قـرارداد طرح ها منعقد مي شود, كه در آن, موضوع قرارداد, مدت و مبلغ قرارداد, شرح خدمات , وظايف پژوهشگر و ... مشخص شده است.

پژوهشگر موظف است در مهلت تعيين شده گزارش نهايي را به مركز تحويل دهد. مركز پس از دريافت گزارش نهايي و ارزيابي ناظران و داوران علمي طرح بايد در مدت زمان مقرر درباره تاييد يا تصحيح گزارش اعلام نظر نمايد.

اصلاح گزارش ها توسط مركز فقط در چارچوب پيشنهادي و توافقات انجام گرفته مي باشد.

تعـاريف

1- مطالعات و پژوهش

منظور از مطالعات در اين دستور العمل شامل هر گونه مطالعه و پژوهش بنيادي, كاربردي و توسعه اي (به استثناي مطالعات توجيهي و طراحي طرح هاي عمراني) است.

2- پروژه مطالعاتي و پژوهشي

پروژه مطالعاتي مجموعه اي از فعاليت هاي علمي و فني همگون و به هم پيوسته ي داراي زمان بندي، هدف، منابع اعتباري و سازمان مديريتي مي باشد.

نيازها و اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي

نيازهـا و اولويـت هاي مطالعاتي مي بايـست در راستاي حل معضلات حال و آينده كلانشـهر اصفهان باشد.

اين اساسنامه در تاريخ 9/10/87 در جلسه تلفيق شوراي اسلامي شهر به تصويب رسيد.

width=22width=7
مرکز پژوهش ها