خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/05/16 تاریخ درج اطلاعیه سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

آگهي فراخوان

به اطلاع كليه اشخاص حقوقي فعال در زمينه حمل ونقل متوفي، در شهر اصفهان مي رساند:

سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان (باغ رضوان) در راستاي اجراي بند 13 ماده 55 قانون شهرداري ها مبني بر انتظام و ساماندهي ناوگان حمل و نقل متوفي در نظر دارد از طريق فراخوان نسبت به شناسايي اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت همكاري اقدام نمايد.

لذا واجدين شرايط مي توانند از تاريخ نشر اين آگهي حداكثر تا تاريخ 98/05/28 همه روزه به غير از روزهاي تعطيل جهت اطلاع از شرايط اعلامي و تشكيل پرونده به ساختمان اداري سازمان باغ رضوان واقع در كيلومتر 12 جاده اصفهان نائين اتاق 23 مراجعه نمايند.

 

 سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
58