خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/05/28 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

 

شهرداري اصفهان در نظر دارد با بهره‌گيري از مجريان توانمند پژوهشي، طرح مطالعاتي با عنوان‌" تدوين مرجع نرخ سفرسازي كاربريهاي شهر اصفهان" را براساس درخواست ارائه پيشنهاد (RFP) به شرح زير به فراخوان گذارد. در صورت تمايل پيشنهاديه‌هاي مربوطه را در قالب پاكت الف- شامل:1- مدارك مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقي 2- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي 3- مدارك مربوط به توان فني (تعريف پروژه، تخصص‌هاي مورد نياز، زمان‌بندي انجام پژوهش و ساختار تيم اجرايي) كه جزئيات آن در سايت شهرداري اصفهان بخش معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان قسمت مديريت مطالعات و پژوهش تحت عنوان "راهنماي فراخوان و انتخاب مشاور پروژه‌هاي پژوهشي و ارائه پيشنهاد"مي­باشد، حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 98/06/26 تكميل و به مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول كيفيت- هزينه (QCBS) است و پاكت ب - شامل تحليل‌هاي مالي پس از ارزيابي فني و كسب حد نصاب فني پيشنهاد، استعلام و اخذ خواهد شد. امتياز كسب شده در اين مرحله مبناي استفاده در فرمول قيمت تراز شده و انتخاب مشاور صاحب صلاحيت خواهد بود.

لازم به ذكر است شهرداري اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهاديه ها مختار مي‌باشد.

 

آدرس : اصفهان خيابان آيت ا... طيب معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان - دبيرخانه - كد پستي 47411- 81367 ،

تلفن 32344661- 031                            نمابر: 32344013- 031                پست الكترونيكي:es.pajoohesh@gmail.com

 

 

 

عنوان پروژه پژوهشي:    تدوين مرجع نرخ سفرسازي انواع كاربري ­هاي شهر اصفهان 

 

بيان مسئله و اهميت پژوهش:

حمل و نقل و كاربري زمين شهري، سيستمي را شكل مي‌دهد كه تصميم در يكي بر ديگري اثر مي‌گذارد و مديريت در يكي مي­تواند در تحقق اهداف ديگري در كل سيستم موثر واقع شود. بنابراين لازم است به صورت يكپارچه نگريسته و مديريت شوند. اين نگرش يكپارچه در صورتي امكان پذير است كه بتوان تعداد سفر به هر كاربري را پيش از احداث آن كاربري پيش بيني نمود و تاثيرات ترافيك كاربري مورد نظر را بر روي ترافيك معابر اطراف و وضعيت پاركينگ در نظر گرفت. اين محاسبات زماني قابل انجام است كه اطلاعات كافي درباره سفرسازي كاربري هاي موجود وجود داشته باشد.

لذا با توجه به تعداد محدود كاربري برداشت شده در پروژه پيشين نرخ سفرسازي كاربري هاي شهر اصفهان به دليل محدوديت بودجه پروژه،‌ لازم است اين مطالعه در خصوص كاربري هاي متنوع تري و با تعداد بيشتري برداشت انجام شود تا نتايج دقيق­­تري حاصل گردد و اين مطالعه بتواند به عنوان مرجع كاملتري با درصد اطمينان بالا مبناي محاسبات سفرسازي كاربري ها قرار گيرد.

اهداف:

1.تدقيق مطالعه پيشين در زمينه كاربري هايي كه نياز به برداشت بيشتري دارند؛

.2 پيش بيني تاثيرات احداث كاربري ها بر روي ترافيك معابر و پاركينگ­ها؛

.3 بررسي مجدد كاربري هاي مطالعه پيشين در دسته بندي جزئي­تر) زيرمجموعه­هاي كوچكتر (در صورت نياز؛

.4 بسط دادن مطالعه پيشين به كاربري­هاي متنوع­تر به طوري كه اين مطالعه بتواند مبناي دقيق­تري براي پيش­بيني نرخ سفرسازي قرار گيرد؟) كاربري هاي تجاري- اداري، كاربري هاي مختلط،كاربري هاي مختلط بدنه خيابان و...)؛

.5 تعيين دقت مورد نياز براي هركاربري؛

.6 تعيين نرخ سفرسازي و نياز به پاركينگ هر يك از كاربري هاي مشخص شده؛

.7 تعيين متدولوژي آماربرداري براي برداشت داده هاي مربوط به هر يك از كاربري ها؛

8. تعيين متوسط طول سفر جذب شده به هر يك از كاربري‌ها و نحوه توزيع سفرها؛

9. تعيين اندازه نمونه براي برداشت هر كاربري؛

10. شناسايي جامعه آماري كاربريهاي منتخب در بند 3 و 4 ؛

11.  تعيين روش انتخاب نمونه از بين جامعه آماري .

 

پرسش­ها:

.1 كدام يك از كاربري هاي مطالعه پيشين نياز به برداشت بيشتري دارد؟

.2 تأثير احداث كاربري ها بر ترافيك معابر و پاركينگ­ها چگونه خواهد بود؟

.3 كدام يك از كاربري هاي مطالعه پيشين قابليت تفكيك به دسته بندي جزئي­تر) زيرمجموعه­هاي كوچكتر (و بررسي مجدد دارد؟

.4 چه كاربري هايي لازم است به اين مطالعه اضافه شود تا مرجع كامل­تري براي پيش­بيني نرخ سفرسازي گردد؟ و نيز نرخ سفرسازي هركدام از اين كاربري­ها چگونه خواهد بود؟) كاربري­هاي تجاري اداري، كاربري هاي مختلط، كاربري هاي مختلط بدنه خيابان، ورزشي، هتل، سالن جشن، مسكوني و ...)

.5 دقت موردنياز براي هريك از كاربريها به چه ميزان مي­باشد؟

.6 نرخ سفرسازي و نياز به پاركينگ هر يك از كاربري هاي مشخص شده به چه ميزان است؟

.7 متدولوژي آماربرداري براي برداشت داده هاي مربوط به هر يك از كاربري‌ها به چه صورت مي­باشد؟

 8. متوسط طول سفر جذب شده به هر يك از كاربري‌ها چقدر است و توزيع سفرها به چه صورت مي باشد؟

9. اندازه نمونه براي برداشت هر كاربري چقدر بايستي باشد؟

10. جامعه آماري كاربريهاي منتخب در بند 3 و 4 چگونه شناسايي مي شود؟

11.  چه روشي براي انتخاب نمونه از بين جامعه آماري مناسب است؟

 

ارتباط با شهرداري:

اسناد بالادستي ™     برنامه و سياست‌هاي شهرداري˜

ذكر عنوان: عارضه سنجي ترافيكي كاربريهاي عمده قبل از صدور پروانه ساخت، حفظ توازن در بارگذاري معابر با توجه به سلسله مراتب شبكه معابر، استفاده بهينه از سيستم حمل و نقل همگاني انبوه بر و پياده سازي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در مكانهاي مستعد، پيشگيري از ايجاد گلوگاه در سطح شهر، جلوگيري از تحميل هزينه ناشي از توسعه زير ساخت جديد به شهرداري پس از احداث كاربري هاي بزرگ با استفاده از  منوط كردن صدور پروانه به احداث زيرساخت مورد نياز

 

 

جامعه مخاطب يا موضع:

نظام مهندسي- معاونت شهرسازي و معماري معاونت حمل و نقل و ترافيك - صدور پروانه مناطق حوزه شهرسازي وزارت راه و شهرسازي دانشگاهها (دانشكده هاي شهرسازي، حمل و نقل و عمران)- مشاوران ترافيك و شهرسازي- سازمان مشاركتهاي شهرداري

 

برآورد زماني:

زمان موردنياز: 12  ماه                                                                                                      

 

رئوس خدمات مورد انتظار:

1.       بررسي جامع پروژه هاي انجام شده مشابه انجام شده قبلي مانند مطالعه نرخ سفر سازي كاربريها در اصفهان و تهران

2.       ارائه پيشنهادات براي تكميل مطالعات قبلي و تدوين مرجع نرخ سفر سازي كاربريها در اصفهان

3.       هماهنگي و ارتباط مستمر با كارفرما براي انتخاب كاربريهايي كه لازم است اطلاعات مربوط به آنها برداشت گردد باضافه زمانبندي و متدولوژي برداشت اطلاعات ميداني

4.       ارايه گزارشها و كليه اطلاعات پروژه (ارايه ها، بانكهاي داده مربوط به اطلاعات برداشت شده، ...) در قالب تعيين شده توسط كارفرما

5.       ارايه يك راهنما (Manual) مانند ITE Trip Generation Manual به نحوي كه بصورت جداگانه و بدون نياز به گزارشهاي پروژه، براي كليه كارشناسان پروژه هاي مطالعاتي حمل و نقل قابل استفاده باشد.

6.       پياده سازي راهنماي مورد اشاره در بند قبلي بصورت نرم افزاري (مانند جداول Excel يا هر فرمت فراگير ديگر) كه براحتي براي انواع كاربران قابل استفاده باشد. 

تخصص‌هاي مورد انتظار:

برنامه ريزي حمل و نقل، آمار و مدل­هاي آماري، مديريت شهري، GIS

 

الزامات پروژه:

1.       انتخاب كاربري ها از بين كل كاربري هاي مشابه در سطح شهر با معيار مناسب

2.       تعيين برنامه جامع برداشت اطلاعات ميداني با توجه به آمارگيري مشابه در مطالعه قبلي

3.       برداشت آمار ميداني براي كاربريهاي مختلف در فصل مناسب (و حتي ساعات مناسب روز) با نظر حوزه مطالعات و برنامه ريزي حمل و نقل و به تفكيك كاركنان و مراجعان

4.       ارايه يك بسته نرم افزاري براي محاسبه نرخ سفر سازي و پاركينگ مورد نياز در قالب نرم افزار مناسب و آسان براي استفاده انواع كاربران

5.       نتايج مورد انتظار در اين پروژه، براساس گزارش خروجي­هاي استاندارد سفرسازي كاربري­ها در مطالعه قبلي باشد( پيوست شماره 1). 

اسناد، مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده مرتبط با موضوع:

·        برنامه ريزي كاربري زمين و حمل و نقل (نرخ سفر سازي) اصفهان (انجام شده در 96-97)

·        مطالعه نرخ سفر سازي كاربريها در تهران

·        ITE Trip Generation Manual (9th Edition)

 

زمينه‌هاي كاربست (خروجي ‌هاي پروژه در چه مواردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟)

·        تعيين الزامات حمل و نقلي (تعدادپاركينگ،‌ اصلاح دسترسي ها، اصلاح زمانبندي چراغها، اصلاح شبكه معابر ...) هنگام صدور پروانه ساخت براي كاربريهاي عمده

·        امكان ترسيم دورنماي توسعه كاربري‌ها و معابر شهري و توزيع متوازن جريان ترافيك

·        امكان تحقق توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در مكانهاي مستعد

·        مديريت ظرفيت زيست محيطي سيستم حمل و نقل شهري و جلوگيري از بروز نقاط بحراني و گلوگاههاي عمده در سطح شهر

 

 

 
 
 
نویسنده اطلاعیه
تا 98/07/04 تمديد شد
تعداد نمایش
211