خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/06/04 تاریخ درج اطلاعیه منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
فراخوان تأمين نهاده هاي مورد نياز عرصه هاي فضاي سبز و سرويسهاي بهداشتي
شرح اطلاعیه

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي مناقصه مديريت ، مسئوليت ، حفظ و حراست، نگهداري و نظافت ، تأمين نهاده هاي مورد نياز عرصه هاي فضاي سبز و سرويسهاي بهداشتي واقع در مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان براي سال كاري  99-1398

پيرو آگهي فراخوان مورخ 1398/03/08 درخصوص شناسايي و ارزيابي پيمانكاران واجد شرايط جهت شركت در مناقصه مديريت ، مسئوليت ، حفظ و حراست، نگهداري و نظافت ، تأمين نهاده هاي مورد نياز عرصه هاي فضاي سبز و سرويسهاي بهداشتي واقع در مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان براي سال كاري99-1398 اعلام  مي گردد آخرين مهلت ارائه مدارك و تكميل اسناد مربوطه پايان وقت اداري روز پنجشنبه 07/06/1398مي باشد.

لازم به ذكر است پس از اين تاريخ هيچگونه مداركي دريافت و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضي :

الف ) حداقل انجام يك قرارداد با موضوع مشابه در يكي از شهرهاي كشور جمهوري اسلامي ايران

ب ) ارائه صلاحيت كار از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي ، ارائه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران،ارائه رضايت نامه از آخرين كارفرما

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
99