خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/07/01 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

شهرداري اصفهان در نظر دارد با بهره‌گيري از مجريان توانمند پژوهشي، طرح مطالعاتي با عنوان ‌"مدل امتيازدهي خدمات شهرداري اصفهان در باشگاه شهروندي(درقالب گيميفيكيشن)"را براساس درخواست ارائه پيشنهاد (RFP) پيوست به فراخوان گذارد. 

    در صورت تمايل پيشنهاديه‌هاي مربوطه در قالب پاكت الف- شامل:
 1- مدارك مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقي 2
- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي 3- مدارك مربوط به توان فني (تعريف پروژه، تخصص‌هاي مورد نياز، زمان‌بندي انجام پژوهش و ساختار تيم اجرايي) كه جزئيات آن در سايت شهرداري اصفهان بخش معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان قسمت مديريت مطالعات و پژوهش تحت عنوان "راهنماي فراخوان و انتخاب مشاور پروژه‌هاي پژوهشي و ارائه پيشنهاد"مي ­باشد حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 98/07/06 تكميل و به مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول كيفيت- هزينه (QCBS) است و پاكت ب - شامل تحليل‌هاي مالي پس از ارزيابي فني و كسب حد نصاب فني پيشنهاد، استعلام و اخذ خواهد شد. امتياز كسب شده در اين مرحله مبناي استفاده در فرمول قيمت تراز شده و انتخاب مشاور صاحب صلاحيت خواهد بود.

لازم به ذكر است شهرداري اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهاديه ها مختار مي‌باشد.

 

آدرس : اصفهان خيابان آيت ا... طيب معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان - دبيرخانه - كد پستي 47411- 81367 ،

تلفن 32344661- 031                            نمابر: 32344013- 031   پست الكترونيكي:es.pajoohesh@gmail.com

 


عنوان پروژه پژوهشي: مدل امتيازدهي خدمات شهرداري اصفهان در باشگاه شهروندي(درقالب گيميفيكيشن)

 

بيان مسئله و اهميت پژوهش:

باشگاه يك زيرساخت مناسب براي افزايش تعامل بين شهرداري و مخاطبان است. بدين ترتيب يك ارتباط نزديك به وسيله ايجاد تماس و بازخورد در اطراف مخاطبان به وجود مي آيد كه اين رابطه در تمام دوره ارتباط مخاطب وجود خواهد داشت.

بديهي است يكي از مهمترين اركان مديريت، اطلاعات دقيق و به روز مي باشد و مديريت شهري نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست. اما در اين بين اطلاعات شهروندان كه در واقع مخاطبان نهايي شهرداري ها مي باشند، اهميتي دو چندان مي يابد. تحليل اين اطلاعات به شناخت شهروندان، الگوهاي رفتاري ايشان و نيازسنجي دسته هاي مختلف شهروندان و مناطق شهري كمك مي كند و به افزايش دانش سازماني درباره مخاطبان كمك فراواني مي نمايد. ورودي ها به باشگاه شهروندي، مجموعه ي اطلاعات شهر و شهروندان، خدمات شهري، تراكنش هاي شهروندي و سياست هاي مديريت شهري است. در باشگاه شهروندي علاوه بر ايجاد بستري براي جمع آوري اطلاعات تراكنش هاي شهروندي، تراكنش هاي توليد شده در ساير سامانه هاي شهروندي نيز تجميع مي شوند. تحليل اين اطلاعات به شناخت شهروندان، الگوهاي رفتاري ايشان و نيازسنجي دسته هاي مختلف شهروندان و مناطق شهري كمك مي كند و سبب مي شود خروجي هاي صحيحي از سامانه اخذ شود.

خروجي باشگاه شهروندي مجموعه اي از "فرآيندها" و "رويدادها"ست كه شهروندان را به رفتارهاي مطلوب شهروندي سوق مي دهد و سياست هاي كلان مديريت شهري را ترويج مي دهد.

فرآيندها معمولاً در سطح شهروند تعريف مي شوند و با ورود به زندگي وي، شكل رفتارهاي او را براي دست يابي به مطلوبيت بيشتر تغيير مي دهند. طرح هايي چون طرح منزلت، امتيازدهي شهروندي، شهروند نمونه از جمله فرآيندهايي هستند كه در قالب باشگاه شهروندي قابل تعريف هستند.

رويدادها در سطح شهر تعريف مي شوند و از آن ها براي معرفي يا ايجاد فرآيندهاي جديد شهروندي استفاده مي شود. انواع كمپين يا رويدادهاي شهري، از جمله كمپين كاهش دفعات جمع آوري زباله، رويداد اصفهان گردي يك روزه، رويدادهاي كتاب خواني، كمپين رانندگي ايمن و... همه نمونه هايي از رويدادهايي هستند كه در صورت موفقيت و ادامه دار شدن مي توانند حتي تبديل به يك فرآيند شوند.

طراحي رويدادهاي شهري و شكل دهي و نگهداري فرآيندهاي شهروندي معمولاً بر اساس اصول اقتصاد رفتاري، تفكر سيستمي و سيستم هاي چندعاملي و با بهره گيري از مفاهيم گيميفيكيشن طراحي مي شوند. از لحاظ نظري طراحي رويدادها و فرآيندهاي باشگاه شهروندي زيرمجموعه ي موضوع "طراحي فرابازي" قرار مي گيرند. يكي از فرآيندهاي پايه در باشگاه هاي شهروندي، امتياز شهروندي است.

امتياز شهروندي مكانيزمي براي تبديل سياست هاي مديريت شهري به فعاليت هاي "بازي گون" در شهر است. مديريت شهري براي رفتارهاي مطلوب شهروندي هم راستا با سياست هاي مديريت شهري امتيازاتي را تعيين مي كند و به شهروندان امكان استفاده از امتياز براي كسب منافع مادي يا معنوي مي دهد. انتظار مي رود شهروندان با هدف دست يابي به منافع مادي و معنوي وعده داده شده، رفتارهاي هم راستا با سياست هاي شهري نشان دهند و درگير رويدادها و فرآيندهاي طراحي شده در باشگاه شوند.

امتيازات شهروندي مي توانند ملاكي براي انتخاب شهروند نمونه باشند و يا قابليت تبديل به منافع مادي و معنوي ديگري داشته باشند. اين منافع بايد به گونه اي طراحي شوند كه بتوانند ميزان درگيري شهروندان با سياست هاي مديريت شهري را افزايش دهد.

 

 

تعيين دامنه نياز:

راهبردي

انتخاب مسير شناسايي نياز پژوهشي

  • كاربرد دانش و فن‌آوري‌هاي جديد در عملكرد شهرداري         
  • ارتقاء و راهبري پروژه‌هاي اجرايي و عملياتي شهرداري مصوب                                                   
  • كمبودها و مشكلات بيان شده توسط متخصصان امور شهري                                                     
  • كمبودها و مشكلات بالفعل و بالقوه موجود در شهر/عملكرد شهرداري/ارتباط شهرداري و ساير نهادها

 

 

اهداف يا پرسش‌ها:

·       شناسايي خدمات شهرداري اصفهان با قابليت ارائه در ياشگاه شهروندي به تفكيك شهرداري مركزي، شهرداري هاي مناطق،  معاونت، سازمان و شركت هاي وابسته

·       شناسايي خدمات شهرداري اصفهان با قابليت تبديل به امتياز به تفكيك شهرداري مركزي، شهرداري هاي مناطق،  معاونت، سازمان و شركت هاي وابسته

 

·       براي هر يك از سياست­هاي منتخب بند يك، كدام خدمات مجموعه ­ي شهرداري اصفهان مي توانند در فرآيند توليد امتياز استفاده شوند؟

·       امتياز توليد شده به­ ازاي استفاده از هر كدام از خدمات بند دو چقدر است؟  

·       امتيازات توليد شده در سياست­ هاي مختلف مديريت شهري چگونه با يكديگر تركيب شوند؟

·       انگيزه­ سازها براي شهروندان كدامند؟ آيا به جز خرج امتيازات و تبديل آن به منافع مادي و معنوي مي­توان انگيزه­ سازهاي ديگري نيز تعريف نمود؟ كدام يك از خدمات مجموعه­ ي شهرداري اصفهان مي­ توانند براي خرج امتيازات شهروندي استفاده شوند؟ به جز خدمات مجموعه­ ي شهرداري اصفهان، چه موارد ديگري مي­توانند براي خرج امتيازات استفاده شوند؟

·       چگونه ضريب چسبندگي شهروندان (فركانس مراجعه، كاهش فاصله­ ي بين دو مراجعه، زمان صرف شده براي پرداختن به رفتارهاي مورد نظر مديريت شهري و  . . .) به باشگاه از طريق مدل امتيازدهي افزايش يابد؟

 

ارتباط با شهرداري:

     برنامه و سياست‌هاي شهرداري

 

ذكر عنوان:

-       توسعه زيرساخت هايي فناورانه با تاكيد بر كاهش هزينه اجتماعي خدمات شهري / شهرداري(اصفهان 1400)

-       تقويت ارتباط هاي شبكه اي با ذينفعان(اصفهان 1400)

 

جامعه مخاطب يا موضع:

جامعه مخاطب اين پژوهش شهروندان ساكن كلان شهر اصفهان و محدود به خدمات ارايه شده توسط شهرداري اصفهان و سازمان­ هاي وابسته به آن مي باشد.

 

برآورد زماني:

زمان موردنياز: 3  ماه

 

رئوس خدمات مورد انتظار:

·       مطالعه ­ي موردي تجربه­ هاي توليد و خرج امتياز در باشگاه­ هاي دولتي يا عمومي 

·       مطالعه­ ي موردي در توليد رويدادهاي شهري براي همراه كردن شهروندان با سياست­ هاي شهري

·       تعريف مسير داستاني (story line) حاكم بر باشگاه مشتريان، داستان تبديل شهروندان عادي به شهرونداني مسئوليت پذيرتر و همكار شهر

·       تدوين چارچوب طراحي مشوق­ هاي باشگاه.

·       طراحي فرآيند خرج امتياز در باشگاه

·       طراحي فرآيند توليد رويدادها و بازي ­ها در باشگاه مشتريان

-       تعريف مفهوم دوره­ ي عمر بازي و چگونگي رصد كردن آن.

-       مدون كردن چارچوب طراحي بازي و ريز كردن المان­ هاي سازنده­ي هر بخش از چارچوب؛  به عنوان مثال، مكانيزم­ هاي بازي مثل امتياز، كوييز، مسابقه و ... مدون مي­ شوند و به كميته گيميفيكيشن ارايه مي­شود.

-       طراحي الگوي توليد امتياز در هر بازي و قرار گرفتن بازي روي مسير داستاني باشگاه؛

·       طراحي شاخص­ هاي پايش موفقيت بازي    ­ها؛

·       آزمون، تدقيق و تنظيم فرآيند در سياست كلي ذيل :

-       افزايش استفاده از خدمات تفريحي و گردشكري (از جمله باغ گلها، باغ پرندگان، باغ هاي بانوان، جزيره بازي، تلكابين، تله سيژ و غيره)

-       افزايش سرانه استفاده از ايستگاه هاي  دوچرخه، مترو، اتوبوس و تاكسي (حمل و نقل عمومي)

-       تفكيك زباله در مبدأ (در راستاي خدمات سازمان پسماند)

-       افزايش سرانه كتابخواني (باشگاه كتابخوان ها)

-       افزايش ميزان استفاده از كلاس هاي آموزشي

-       پرداخت به موقع عوارض خوودرو

·       سنجش موفقيت پروژه

 

-      تخصص‌هاي مورد انتظار:

- نرم افزار(اندرويد، IOS، تحت وب و غيره)                                 

- روانشناس اجتماعي                                                                    

- برنامه ريزي شهري

- بازي نويس

- جامعه شناس

 

الزامات پروژه:

توجه ويژه به اسناد بالادستي در رابطه با رسيدن به شهر پايدار و تاب آوري شهري، شهر و دولت الكترونيك

 

اسناد، مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده مرتبط با موضوع:

سند شهر هوشمند سنگاپور، شاخص هاي مطالعاتي و اجرائي شهر هوشمند بمبئي، سند شهر هوشمند ليسبون، سند شهر هوشمند مادريد مادريد 2018، سند راه شهر هوشمند اوبسالا، اسناد شهر هوشمند فرانكفورت (نقشه راه، شاخص ها، پروژه ها) مطالعات شهر هوشمند مونترال، مطالعات شهر هوشمند نيويورك NY2014، شاخص پايش شهر هوشمند ريودوژانيرو، سند اولويت هاي پروژه هاي شهر هوشمند بريزبن، سند معماري و توسعه شهرهاي هوشمند اروپا-تأليف كميسيون ناظر شهر هوشمند اتحاديه اروپا، سند راهنماي استقرار شهرهاي ايران-وزارت كشور+بازنگري، بيانيه چهارم كارگروه شهر هوشمند شهرداري هاي كلان شهرهاي كشور، اسناد مربوط به شهر هوشمند در برنامه جامع فناوري هاي اطلاعات شهرداري هاي كلان شهرهاي كشور، اسناد تهيه شده در دفتر شهر هوشمند شهرداري اصفهان در رابطه با مطالعات پلت فرم شهر هوشمند شهرداري اصفهان، مطالعه اسناد و آمارهاي مربوط به شهرداري اصفهان و برنامه معاونت ها و سازمان هاي تابعه در سال 1396 و 1397

 

زمينه‌هاي كاربست (خروجي ‌هاي پروژه در چه مواردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟)

ارائه خدمات با استفاده از انواع يستم هاي هوشمند و ساير ابزارهاي نرم افزاري و سخت افزاري به كليه مخاطبان به نحوي كه شهر ارزان ترو بهينه تر اداره گردد و خدمات با تنوع بيشتر، دقت بيشتر، خطاي كمتر، دسترس پذيري افزون تر، در زمان مناسب تر، با نظارت دقيق تر و با كمك همان مخاطبان اداره گردد.

در اين شهر تا حد امكان خدمات و سرويس ها به صورت برخط، از راه دور و به صورت اتوماتيك و با نظارت لحظه اي انجام خواهد گرفت و خدمات اداري به دقيق ترين و شفاف ترين نحو ممكن انجام مي شود، حمل و نقل و ترافيك به شاخص هاي مطلوب جهاني نزديك مي شود، محيط زيست، آب و هوا، فضاي سبز، محيط شهري و محل زندگي و كسب و كار به سمت سلامت و پايداري و زيست پذيري بهينه تر پيش مي رود، شهر براي زندگي شهروندان و بازديد گردشگران مطلوبيت هاي لازم بر اساس شاخص هاي جهاني را دارا خواهد شد و در يك كلام اصفهان شهري زيست پذيرتر و تاب آور خواهد بودكه مسئولاني پاسخگو خواهد داشت و اداره بهينه شهر و شفافيت در كليه امور شهري از جمله شاخص هاي اصلي آن است و خواهد كوشيد يكي از 3 شهر اول ايران در حوزه شهر هوشمند با توجه به استانداردهاي جهاني از جمله استاندارد ISO 37120 تا سال 1400 هجري خورشيدي خواهد بود.

 


نویسنده اطلاعیه
تا 98/07/20 تمديد شد
تعداد نمایش
152