خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1398/10/08 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

شهرداري اصفهان در نظر دارد با بهره‌گيري از مجريان توانمند پژوهشي، طرح مطالعاتي با عنوان‌" بررسي نقش سياستها و خط‌مشي‌هاي شهرداري اصفهان در هماهنگ‌سازي امور و عمليات اجرايي " را براساس اهداف و شرح خدمات كلي ارائه شده در پيوست نامه به فراخوان گذارد. 

در صورت تمايل پيشنهاديه‌هاي مربوطه در قالب پاكت الف- شامل : 1-مدارك مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقي 2- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي 3- مدارك مربوط به توان فني (تعريف پروژه، تخصص هاي مورد نياز، زمان‌بندي انجام پژوهش و ساختار تيم اجرايي) كه جزئيات آن در سايت شهرداري اصفهان بخش معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان قسمت مديريت مطالعات و پژوهش تحت عنوان " راهنماي فراخوان و انتخاب مشاور پروژه‌هاي پژوهشي و ارائه پيشنهاد"مي باشد حداكثر تا آخر وقت اداري روز دو‌شنبه مورخ 98/10/30 تكميل و به مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول كيفيت- هزينه (QCBS) مي باشد. ضمنا در اين مرحله نياز به ارسال  پاكت ب (شامل تحليل هاي مالي) نخواهد بود و  پس از ارزيابي فني و كسب حد نصاب فني ، پاكت ب استعلام و اخذ خواهد شد. لازم به ذكر است كه امتياز كسب شده در اين مرحله مبناي استفاده از فرمول قيمت تراز شده و انتخاب مشاور صاحب صلاحيت خواهد بود و شهرداري اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهاديه ها مختار مي‌باشد.

 

آدرس : اصفهان خيابان آيت ا... طيب معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان - دبيرخانه كد پستي 47411- 81367 

تلفن 32344661- 031      نمابر: 32344013- 031  

پست الكترونيكي:es.pajoohesh@gmail.com 
 
 
 
عنوان پروژه پژوهشي: بررسي نقش سياستها و خط‌مشي‌هاي شهرداري اصفهان در هماهنگ‌سازي امور و عمليات اجرايي
 
 
 بيان مسئله و اهميت پژوهش:

سياستگذاري در همه سازمان‌ها و نهادها امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، قواعد و اصول كلي و لازم براي اقدامات و حركت‌هاي برنامه‌اي مطلوب‌اند. سياست‌ها ترسيم مي‌شوند تا تصميمات با رعايت موازين پيش‌بيني‌شده در قالب آنها اتخاذ شوند. لكن اجراي سياست ها با مشكلاتي روبرو بوده است براي نمونه تعدد عوامل و كنشگران ذي ربط به همراه تنوع انگيزه ‏ها و منافع و حتي متعارض، فرآيندهاي اجراي سياست ها را با چالش هايي روبرو ساخته است.

در شهرداري اصفهان با توجه به گستردگي فعاليت ها و ساختار اجرايي بايستي سياست­ ها در بخش­ هاي مختلف به دقت تنظيم، اولويت بندي و پايش شود . فقدان نظام تدوين و تنقيح سياست ها و خط مشي ها و همچنين ارزيابي ميزان رعايت و دستيابي بدان ها از مشكلات جدي سيستم هاي اداري در كشور ما و در مقياس كوچكتر شهرداري اصفهان است. چه بسيار سياست ‏هايي كه تنها در حد شعار باقي مانده ‏اند و يا به دليل فقدان نظام تسري، ارزيابي و اولويت بندي  به صورت وارونه اجرا گرديده است.

اكنون در شهرداري اصفهان علاوه بر سياست ‏هاي نهادهاي بالادستي،  سياست هاي شهرداري در برنامه اصفهان  1400 تعيين و اعلام گرديده است . توقع اين است كه اين سياست ها، جهت‌گيري و چهارچوب حركت شهرداري در برنامه براي رسيدن به اهداف را نشان ‌دهد و در واقع مي‌بايست در كل اجراي اين برنامه و ساير فعاليت هاي شهرداري  جريان پيدا كند تا آثار پيش بيني شده از اين سياستگذاري ها پديدار شود. براي رسيدن به اين مقصود ابتدا لازم است نظام معيني جهت تدوين و يا ارزيابي خط مشي‏ ها و سياستهاي كنوني و آتي شهرداري انتخاب يا طراحي شود. هدف از اين پژوهش، دستيابي به چنين نظام تعريف شده ‏اي است كه بتواند راهگشاي مسير خط مشي گذاري و تسري آن در شهرداري باشد. 

 
 
تعيين دامنه نياز:
 
راهبردي
 
 
انتخاب مسير شناسايي نياز پژوهشي:
 
 

·        تحقق اهداف، الزامات و راهبردهاي مصوب شهرداري     

 

·        كاربرد دانش و فن‌آوري‌هاي جديد در عملكرد شهرداري 

 

·        ارتقاء و راهبري پروژه‌هاي اجرايي و عملياتي شهرداري مصوب  

 

اهداف يا پرسش‌ها:

1.    آيا نظام ارزيابي مناسبي براي بررسي ميزان تحقق سياست‏ ها در شهرداري اصفهان تدارك ديده شده است؟

   2.    آيا ساز و كار لازم براي تبيين و جاري سازي سياست‏ها در برنامه ‏هاي شهرداري پيش‏ بيني شده است؟ 
 
 
ارتباط با شهرداري:
 
 برنامه و سياست‌هاي شهرداري
 
 
جامعه مخاطب يا موضع:
 
مديريت ارشد و مياني شهرداري
 
 

رئوس خدمات مورد انتظار:

1.    طراحي يا پيشنهاد نظام ارزيابي سياست ‏ها و خط مشي ‏هاي راهبردي شهرداري

2.    ارزيابي سياست‏ هاي تعريف شده در شهرداري اصفهان با تاكيد بر سياست هاي شفاف سازي و مشاركت 

3.    تعيين محدوده اعمال سياست‌هاي شفاف سازي و مشاركت  در شهرداري اصفهان از نظر موضوعي و جغرافيايي

4.    تعيين ويژگي‏ ها و الزامات يك سياست شهري يا منشور سياستي در شهرداري اصفهان

5.    تعيين نقش سياست‏ها در ساز و كارهاي هماهنگ سازي برنامه ها در  بخش هاي ساختاري شهرداري

6.    پيشنهاد سازوكار جاري سازي سياستگذاري در شهرداري

 

7.    پيشنهاد ساختار و شرح وظايف واحد سياستگذاري در شهرداري اصفهان

 
 
تخصص‌هاي مورد انتظار:

-      مهندسي صنايع

-      مديريت دولتي با گرايش تصميم ‏گيري و خط مشي گذاري

-      برنامه ريزي شهري

-      سياست‏گذاري عمومي

 

اسناد، مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده مرتبط با موضوع:

 
پروژه آسيب شناسي برنامه راهبردي 95 
 
 
 

زمينه‌هاي كاربست (خروجي ‌هاي پروژه در چه مواردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟)

   ارزيابي اجراي سياست‏ ها در شهرداري و سازمان ها و شركت­ هاي وابسته

ايجاد ساختارهاي مورد نياز جهت پايش سياست­ها(طراحي نظام پايش و ارزيابي سياست‏ ها) 
 
 
 
 
نویسنده اطلاعیه
تا تاريخ 98/12/8 تمديد شد
تعداد نمایش
57