سال96.
English\العربیهنقشه سایتنقشه سایتعضویت و ورود اعضاورود اعضاصفحه اصلیصفحه اصلی

قواعد حسن خط

بابا شاه اصفهاني كه خود از خوشنويسان مشهور بوده است در «رسالة كامل» قواعد دوازده گانة حسن خط را بدين صورت نگاشته است: تركيب، كرسي، نسبت، ضعف، قوّت، سطح، دور، صعود مجاز، نزول مجاز، اصول، صفا و شأن.

صنایع دستی