درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
شهرسازی و معماری
شهرسازي
 

1.     قطعه مالكيت: قطعه زمين داراي حدود مشخص و سند مالكيت رسمي

2.     تفكيك: تقسيم يك قطعه مالكيت به چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف ( عكس عمل تجميع )

3.     تجميع: ادغام چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف ( عكس عمل تفكيك (

4.     مساحت قطعه مالكيت يا مساحت زمين : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالكيت رسمي

5.     سطح اشغال : سطح اشغال شده زمين توسط ساختمان از زمين موجود .

6.     سطح ساختماني يا زيربنا : سطح ساخته شده در مجموعه طبقات ساختمان

7.     ارتفاع ساختمان يا بنا : فاصله مرتفع ترين بام و در صورت وجود سقف شيبدار مرتفع ترين خط الراس بام از سطح گذر اصلي

8.     سطح معبر : متوسط ارتفاع بالاترين و پائين ترين نقطه گذرها يا گذرهاي مشرف به قطعه مالكيت

9.     پيلوت : قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه به صورت فضائي شامل ستونها و بدون ديوارهاي جدا كننده و فاصله زير سقف آن از گذر 20/2 الي 5/2 باشد .

10. زيرزمين : قسمتي از ساختمان كه ارتفاع روي سقف آن از سطح گذر در قسمت مربوطه حداكثر 20/1 متر باشد و يا محوطه پيلوت

11. طبقه همكف : قسمتي از ساختمان كه فاصله كف آن از سطح گذر حداكثر 20/1 متر و يا ارتفاع سقف آن از گذر بيش از 20/1 متر باشد .

12. طبقات فوقاني : كليه طبقات ساختمان كه روي طبقه همكف ساخته شود .

13. بر قطعه مالكيت يا بر زمين : قسمت يا قسمتهائي از حدوده يك مالكيت كه مجاور گذر قرار داشته باشد .

14. فضاي آزاد (حياط) : سطحي از قطعه مالكيت كه در آن هيچگونه ساختماني احداث نشده و فقط براي درختكاري ، گلكاري ، استخر ، حوض ، آب نما ، ايوان غيرمسقف و ساير استفاده هاي محوطه سازي تخصيص داده شده باشد .

15. پاركينگ : محل نگهداري صرفاً وسائل نقليه به غير از محوطه ادارات ، محلهاي كار و غيره كه هر آن قابل دسترسي باشد .

16. ايوان : سطح سرپوشيده در طبقه همكف كه بين ساختمان و فضاي آزاد قرار گيرد .

17. بالكن : سطح سرپوشيده در طبقات بنا كه حداقل يك طرف آن باز باشد .

18. تراس يا مهتابي : سطح ساختمان غيرمسقف به غير از بام

19. پيش آمدگي يا كنسول : هرگونه بيرون آمدگي ساختمان در طبقات فوقاني

20. سطح مشرف : سطوحي از ساختمان كه در حريم اشراف ملك ديگري قرار گيرد .

21. حريم اشراف : فضائي كه بين سطوح فرضي با زاويه 45 درجه نسبت به محور اصلي بنا از جنوبي ترين نقطه منتهي اليه شرقي و غربي بنا قرار گيرد .

22. حريم سايه اندازي : فضائي است فرضي كه بين سطح زمين و سطح با زاويه 32 درجه از پائين ترين نقطه بر مجاز ساختمان به سمت جنوب قرار مي گيرد

23. تغيير اساسي : هرگونه تغيير در داخل و يا خارج بنا كه صرفاً به منظور ايجاد فضاي جديد و يا گسترش فضاهاي موجود ساختمان باشد.

24. تعمير اساسي : هرگونه تعمير در سازه بنا شامل ستون ، ديوار و يا سقف كه از لحاظ ايمني و استحكام ساختمان حائز اهميت باشد .

25. تعمير غيراساسي : اقدامات تعميراتي ساختمان كه شامل تعريف تعمير اساسي نگردد ، مانند لوله كشي ، سيم كشي ، رنگ آميزي و ...

26. واحد مسكوني : مجموعه فضاهائي كه براي سكونت يك خانوار در نظر گرفته شده و داراي ورودي مستقل بوده و قسمتي از آن به آشپزخانه توالت و حمام اختصاص يافته باشد .

27. مالكيت همجوار : قطعه مالكيت داراي مرز مشترك با قطعه مالكيت مجاور

28. مجتمع مسكوني : مجموعه واحدهاي مسكوني با تعداد 10 واحد مسكوني و بيشتر در يك قطعه مالكيت كه داراي ورودي يا وروديها و فضاي عمومي مشترك باشد .

29. حياط خلوت : فضاهاي غيرمسقف يا با سقف شفاف كه بيرون ساير فضاهاي ساختمان قرار گيرد و از آن براي نورگيري و تهويه استفاده شود

30. پاسيو : فضاي غيرمسقف يا با سقف شفاف كه بين ساير فضاهاي ساختمان قرار گيرد و از آن براي نورگيري و تهويه استفاده شود .

31. نماي عمومي بنا : آن قسمت از بناي بدنه ساختمان كه در فضاي عمومي ، كوچه معبر ، خيابان ، تقاطع و ... قابل رؤيت مي باشد 

 
 
    باكليك بر روي هريك از فرايند هاي زير تصوير بزرگ مراحل فرايند و جزيئات مورد نظررا دريافت خواهيد كرد.
صدور پروانه سطح 1     تفكيك اعياني پاسخ به استعلام
بررسي ايستايي
بررسي و كنترل طرح هاي سازه
تفكيك عرصه
گواهي عدم خلاف
 

تعداد بازدیدکنندگان امروز 37 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 528838 تعداد کاربران بر خط 19 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
شماره پیامکی
 آدرس :پل چمران،جنب شهرداري منطقه 7
پست الكترونيك :Shahrsazi@isfahan.ir
تلفن :34593634،34593650
فكس :34594401