درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
رفع نگراني براي توسعه 25 سال آينده شهر
رفع نگراني براي توسعه 25 سال آينده شهر
رفع نگراني براي توسعه 25 سال آينده شهر

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: در برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد جديد نگراني توسعه شهر تا 25 سال آينده رفع مي شود.

به گزارش خبرنگار ايمنا، سيداحمد حسيني‌نيا در جلسه موضوعي كالبدي برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين اظهار كرد: برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين در دستور كار شهرداري، شوراي شهر و اداره كل راه و شهرسازي قرار گرفته و براساس تفاهمنامه اي كه ارديبهشت ماه سال گذشته با وزارت راه و شهرسازي امضا شد مقرر شد رويكرد جديد برنامه جامع در كلانشهر اصفهان به صورت پايلوت دنبال شود.

وي افزود: در ابتدا قرار بود پنج شهر كشور برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين را دنبال كنند، اما با توجه به اينكه اصفهان در بيشتر امور از جمله شهرسازي پيشرو بود استنباط بر اين شد كه در اصفهان نتايج بهتري استحصال شود و به همين جهت در دستور كار شهرداري اصفهان قرار گرفت.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان با بيان اينكه برگزاري جلسات موضوعي برنامه جامع شهر با رويكرد نوين بستر خوبي براي دريافت نقطه نظرات مناطق و مرور نگاه توسعه اي آن ها است، افزود: در برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد جديد نگراني توسعه شهر تا 25 سال آينده رفع مي شود.

وي تأكيد كرد: در برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين بايد برنامه اي براي بلندمرتبه سازي هدفمند داشته باشيم در غير اين صورت در فرايند برنامه ريزي ها با مشكلات زيادي مواجه خواهيم شد.

حسيني نيا گفت: بايد مديريت املاكي كه پهنه بندي مي شود نيز در برنامه جامع مورد توجه قرار گيرد.

سياستگذاري براي توسعه شهر

«فرياد پرهيز» رييس اداره مطالعات و برنامه‌ريزي شهري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان نيز در اين جلسه گفت: هدف مهم تدوين برنامه جامع با رويكرد نوين سياستگذاري براي توسعه شهر بر اساس اجماع همگاني است تا نظر سهم داران كه تأثيرمستقيم و غيرمستقيم در برنامه جامع دارند، دريافت شود.

وي  با اشاره به ويژگي هاي برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين تأكيد كرد: مشكل سو بودن، فضايي بودن، راهبردي بودن و منطقه اي بودن از ويژگي هاي بارز اين برنامه است.

رييس اداره مطالعات معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان با تأكيد بر لحاظ مردم سالاري و مشاركت شهروندان در رويكرد نوين گفت: در فرايند كلان تدوين برنامه جامع شهراصفهان اقداماتي همچون شناخت، تحليل، آينده نگري و تجويز انجام شده است.

وي ادامه داد: براي تدوين اين برنامهبا اقشار مختلفي همچون زنان، سالمندان، جوانان، مهاجران، كارگران، نظاميان، كشاورزان، مهندسان، كارمندان، وكلا، كسبه، دانشگاهيان، حوزويان، هنرمندان، معلمان، اصحاب رسانه و تجار و كارآفرينان جلسات مردمي برگزار شده است.

پرهيز با بيان اينكه جلسات موضوعيدرخصوص مباحث كشاورزي، آب، هوا، بهداشت و سلامت، حمل ونقل، فناوري اطلاعات، گاز و برق، هويت فرهنگي، جمعيت شناسي، آسيب هاي اجتماعي برگزار شده است، افزود: شوراي عالي شهرسازي و معماري در اين برنامه بر روي كليات ورود پيدا كرده و در خصوص جزئيات در سطح استان تصميم گيري مي شود.

وي خاطرنشان كرد: ريشه يابي مشكلات (تحليل) و ارائه راهكار (تجويز) در مراحل بعدي صورت خواهد پذيرفت.

برنامه‌اي مشاركتي و مشكل‌سو محور

«مجيد نميني» تسهيل‌گر جلسه موضوعي كالبدي برنامه جامع شهراصفهان با رويكرد نوين گفت: از دهه 80 حركت به سمت طرح هاي راهبردي، چشم اندازها و راهبردهاي كلانشهرها بوده است.

وي افزود: در يكسال گذشته وزارتخانه راه و شهرسازي نگاه دوباره اي به نحوه تهيه طرح هاي توسعه شهري داشته كه اين طرح ها از سويي مشاركت محور و از سوي ديگر مشكل سو محور بوده است.

نميني با بيان اينكه تاكنون جلسات زيادي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي، ترافيك و زيرساخت همچنين حكمروايي درخصوص برنامه جامع شهراصفهان برگزار شده است، تصريح كرد: باتوجه به اينكه مناطق شهر اصفهان از شرايط ويژه اي برخوردار است و در برخي آن ها الحاقات جديد صورت گرفته است؛ جلسه امروز برگزار شده تا شهرداران مناطق 15 گانه ديدگاه هاي منطقه اي و موضوعات كليدي كه بايد در چارچوب طرح جامع به آن پرداخته شود را مطرح كنند.

توازن توسعه‌اي در تمام نقاط

«محمدشرفا» مديرمنطقه 13 شهرداري اصفهان اظهار كرد: در اين منطقه دو بخش توسعه يافته وجود دارد كه يكي به لحاظ ساخت و ساز مدرن و ديگري بافت سنتي است كه در آن مباحث توسعه اي كمرنگ تر ديده مي شود.

وي افزود: به دنبال ايجاد جذابيت هايي هستيم تا توازن توسعه اي در تمام منطقه ايجاد شود.

مديرمنطقه 13 شهرداري اصفهان با بيان اينكه ميزان تراكم در اين منطقه پايين است، تصريح كرد: براي رونق اقتصادي بهتر است كه توازن توسعه اي شكل بگيرد.

برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين يك طرح ارگانيك

«رضا اخوان» مديرمنطقه چهار شهرداري اصفهان تصريح كرد: تاكنون طرح هاي شهري تحقق پذيري كمي داشته و اميدواريم برنامه جامع به صورت كامل محقق شود.

وي افزود: طرح تفصيلي 14 سال طول كشيد تا ابلاغ شود و حالا نيز تحقق پذير نيست و مشكلات عديده اي در اجراي آن وجود دارد.

مدير منطقه چهار شهرداري اصفهان برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين را يك طرح ارگانيك دانست و افزود: بايد از طرح هاي جامع و تفصيلي فاصله بگيريم.

وي با بيان اينكه 85 درصد وسعت منطقه چهار شهرداري اصفهان در حريم واقع شده است، افزود: يك هزارو 130 هكتار از مساحت منطقه چهار در محدوده قانوني و شش هزار و 350 هكتار در حريم واقع شده كه شهرداري متحمل هزينه هاي زيادي براي اين محدوده مي شود در حاليكه بايد در سرانه هاي شهر اين هزينه ها سرشكن شود.

اخوان با انتقاد از تعريف كاربري هاي مختلف در باغ غدير گفت: باغ غدير قرار بود يك باغ ايراني باشد، اما به دليل بي تدبيري هاي گذشته در چهارگوشه آن فضاهايي نامتناسب ايجاد شده و طرح هايي به باغ تحميل شده است.

وي با بيان اينكه بخش عمده اي از محور مشتاق در حريم منطقه چهار قرار دارد، تصريح كرد: ضلع جنوبي محور مشتاق به طور كامل در حريم قرار دارد و بايد اراضي بلاتكليف آن تعيين كاربري شود همچنين بايد طرح مشاركتي براي استفاده عمومي در قالب فراغتي و گردشگري تعريف شود تا محور گردشگري مشتاق احيا شود.

مديرمنطقه چهار شهرداري اصفهان با بيان اينكه در سال هاي 85 چند روستا بدون مطالعه به شهرداري منطقه چهار الحاق شد كه از جمله آن ها مي توان به پينارت، بخشي از اراضي جي شير و كلم خواران اشاره كرد، گفت: در اراضي واقع شده در حريم امكان توسعه وجود ندارد درحاليكه مردم ساكن در آن درخواست دريافت خدمات دارند.

وي تأكيد كرد: شهرداري در اراضي حريم بايد مراقب حاشيه نشيني و آلونك سازي باشد كه اين چالش ها اتفاق نيفتد.

اخوان اظهار كرد: بايد در طرح جامع مديران به خصوص كارشناسان به بدنه مناطق از جمله سرانه ها و كاربري هاي آن توجه داشته باشند.

وي ادامه داد: در راستاي تهيه طرح جامع، افراد متولي كاربري هاي مختلف بايد مسئوليت پذير و پاسخگو باشند و به عنوان مثال شهرداري نبايد درخصوص مسائل زيست محيطي پاسخگو باشد.

شهر نياز به مديريت واحد دارد

«علي شمسي» مديرمنطقه 14 شهرداري اصفهان بايد اينكه اين منطقه پرجمعيت‌ترين و جوان‌ترين منطقه بعد از شهرداري منطقه هشت است، گفت: لكه هاي الحاقي، توسعه شهري بي برنامه اي را رقم زده كه آسيب هاي مهاجرپذيري آن دامنگير منطقه 14 شده است.

وي با بيان اينكه 35 هزار اتباع بيگانه بدون شناسنامه در منطقه 14 زندگي مي كنند و از خدمات شهروندي برخوردار مي شوند، تأكيد كرد: شهر نياز به مديريت واحد دارد تا مشكلات ريزو درشت به خوبي شناسايي و رفع شود.

مديرمنطقه 14 شهرداري اصفهان با بيان اينكه متولياني كه در برنامه جامع شهراصفهان با رويكرد نوين براي 25 سال آينده شهر تصميم مي گيرند، بايد خود را شهروند اين شهر بدانند تصريح كرد: نبايد براي كسب درآمد بلندمرتبه سازي صورت گيرد.

وي ادامه داد: 28 هكتار صحراي سودان در منطقه خدماتي شهر قرار دارد، اما ميراث فرهنگي در جلساتي كه براي مسائل مربوط به آن برگزار مي شود حضور پيدا نمي كند.

كليددار شهر كيست؟

«محمد كيهاني» مديرمنطقه هشت شهرداري اصفهان گفت: تا زماني كه تعريف واحدي از مديريت واحد شهري نداشته باشيم نمي توانيم برنامه هاي جامع را به خوبي تدوين كنيم.

وي تصريح كرد: بايد بدانيم كليد دار شهر كيست، تا زمانيكه منابع درآمد پايدار شهري مشخص نشود شهرداران مناطق اولويت خود را تأمين حقوق ماهانه كاركنان خود قرار مي دهند و در صورتي كه درآمد مازادي داشته باشند به ساير مباحث مي انديشند.

مديرمنطقه هشت شهرداري اصفهان با بيان اينكه 52 درصد وسعت اين منطقه خارج از محدوده قرار دارد، تصريح كرد: 30 درصد اراضي منطقه با كاربري كشاورزي است و تنها 17 درصد زمين با قابليت صدور پروانه داريم.

وي تأكيد كرد: تا زمانيكه مديريت واحد شهري وجود نداشته باشد، فاتحه توسعه متوازن خدمات در شهر خوانده مي شود چون درآمد چنداني وجود ندارد.

نمي‌توان براي كل شهر نسخه واحد پيچيد

«علي باقري» مديرمنطقه 12 شهرداري اصفهان با تأكيد بر اينكه در تهيه طرح ها نبايد آرمان گرا عمل كرد، گفت: حجيم بودن برنامه ها، اجراي آن ها را دستخوش مشكلات زيادي مي كند.

وي افزود: براي كل شهراصفهان نمي توان يك نسخه واحد پيچيد و قطعا براي مناطق كمتر برخوردار بايد طرح ها براساس واقعيت ها تهيه شود.

مديرمنطقه 12 شهرداري اصفهان با بيان اينكه اين منطقه بزرگترين وسعت حريم را در بين مناطق 15 گانه دارد، تصريح كرد: وسعت منطقه 12 شهرداري اصفهان هشت هزار و 200 هكتار است كه 18 درصد آن محدوده قانوني و منفصل است.

وي ادامه داد: قطعا خارج از محدوده شهر نمي توان مجوزي براي فنس كشي زمين ها صادر كرد در حاليكه مالكان اين اراضي مجوز لازم را از سازمان جهاد كشاورزي دريافت مي كنند و به نوعي پلاك بندي و تفكيك زمين ها انجام مي شود.

باقري با انتقاد از عملكرد برخي از مشاوران طرح ها اظهار كرد: برخي از مشاوران سرانه هايي تعريف مي كنند درحاليكه با واقعيت ها درگير نيستند از اين رو سرانه ها غيرواقعي تعريف مي شود.

بررسي مشكلات كالبدي و زيست محيطي

«حميد اشرفي» مديرمنطقه 11 شهرداري اصفهان گفت: اين منطقه در سال 84 به اصفهان الحاق شده و قبلا به عنوان شهرداري رهنان شناخته شده بود.

وي وسعت منطقه 11 شهرداري اصفهان را يك هزارو 17 هكتار اعلام كرد و افزود: در اين منطقه 117 هكتار بافت فرسوده روستايي وجود دارد.

مديرمنطقه 11 شهرداري اصفهان ادامه داد: در اين منطقه مشكلاتي همچون پلاك هاي ريزدانه در محله هاي ليمجير و رهنان وجود دارد همچنين مشكلات زيست محيطي دامنگير اين منطقه شده است.

وي با بيان اينكه 50 درصد زمين هاي داخل محدوده منطقه 11 اراضي كشاورزي است، گفت: در اين منطقه با مشكل فضاي كالبدي مواجه هستيم و ضعف هايي درخصوص پيش بيني پروژه هاي محرك توسعه كه بافت فرسوده را نيز شامل مي شود در سال هاي اخير وجود داشته است.

اشرفي گفت: ظرفيت پايين منطقه 11 براي جذب سرمايه گذار، وجود زمين هاي قولنامه اي، مشكلات اقتصادي منطقه و همجواري با جوي آباد و خميني شهر كه بسيار مهاجر پذير است از ديگر مشكلات اين منطقه به شمار مي رود.

تأكيد برتحقق پذيري طرح ها

«مهين شكراني» مدير منطقه يك شهرداري اصفهان تأكيد كرد: بايد تكليف منابع مالي را براي تحقق پذيري طرح ها مورد توجه قرار دهيم.

وي افزود: اگر برنامه ها براساس زمانبندي تدوين مي شود بايد براساس آن پيش رود، اما با روال موجود تأمين منابع مالي، تنها مي توانيم هزينه هاي نگه داري شهر را تأمين كنيم و نمي توانيم آورده اي داشته باشيم.

 مديرمنطقه يك شهرداري اصفهان با تأكيد برتحقق پذيري طرح ها، برنامه زمانبندي براي اجراي طرح ها و پيش بيني درآمدهاي پايدار اظهار كرد: منطقه يك پرهتل ترين و پربيمارستان ترين مناطق شهر به شمار مي رود از اين رو بايد به افزايش تعداد پاركينگ ها و تقويت همگاني آن به صورت ويژه توجه شود.

وي ادامه داد: در اين منطقه گرانترين و ارزانترين زمين هاي شهر مشاهده مي شود كه اين متفاوت بودن بافت منطقه را نشان مي دهد.

شكراني سرانه فضاي سبز منطقه يك را 5.8 مترمربع عنوان كرد و گفت: علي رغم پايين بودن سرانه فضاي سبز، جايي براي توسعه نداريم.

تسهيلات براي روستاهاي الحاقي

«مسعود قاسمي» مديرمنطقه 15 شهرداري اصفهان با بيان اينكه وسعت اين منطقه هفت هزار هكتار است، گفت: يك هزارو 700 هكتار منطقه 15 در محدوده و مابقي در حريم واقع شده است.

وي افزود: يك چهارم مساحت منطقه 15 در حريم قرار دارد كه وسعت زيادي است و البته بسياري از آن برخيابان هاي اصلي قرار گرفته است.

مديرمنطقه 15 شهرداري اصفهان ادامه داد: در اين منطقه روستاهاي زيادي الحاقي هستند كه مشمول بافت فرسوده نمي شود در حاليكه براي بازآفريني آن ها بايد تسهيلاتي در نظر گرفته شود.

وي با بيان اينكه 6.5 كيلومتر از رينگ چهارم در منطقه 15 قرار دارد، افزود: براي آزادسازي مسير رينگ با مشكلاتي مواجه هستيم زيرا به جز 800 متر از 6.5 كيلومتر، مابقي اراضي در حريم واقع شده است و زمين هاي زيادي به انبار تبديل شده است.

قاسمي گفت: در كوره هاي آجرپزي حيدرآباد سه هزار افغان زندگي مي كنند و درواقع اين منطقه به يك شهرك تبديل شده درحاليكه بايد براي آن كاربري مشخص تعريف شود.

وي با بيان اينكه طرح جامع شهراصفهان مي تواند مشكلات را مرتفع كند، اظهار كرد: سرمايه گذاري كه شهرداري اصفهان در منطقه 15 انجام داده قابل توجه بوده است و بودجه خوبي به سمت خوراسگان سر ريز شده در حاليكه براي مردم اين منطقه تداوم استقلال قبلي حائز اهميت است.

ضرورت تحقق مديريت جامع و يكپارچه شهري

«حميد شهبازي» مديرمنطقه 10 شهرداري اصفهان تأكيد كرد: وقتي به برنامه هاي توسعه اي نقاط ديگر نگاه كنيم، رويكردها بسيار متفاوت است.

وي تصريح كرد: از زماني كه برخودكفايي شهرداري ها تأكيد شد قرار بود لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها مصوب شود اما از سال 63 تاكنون اين لايحه معطل مانده و محقق نشده است.

مديرمنطقه 10 شهرداري اصفهان افزود: تا زماني كه دولت دست از سر شهرداري ها برندارد و براي آن ها سياست گذاري نكند، مديريت جامع و يكپارچه شهري محقق نشود چيزي بهتر از اين از شهرها نمي توان تصور داشت.

وي تصريح كرد: مردم بايد نسبت به طرح هاي توسعه و جامع همزادپنداري پيدا كنند؛ به هرحال قرار است شرايطي ايجاد شود كه كيفيت و شرايط زندگي مردم بهبود يابد اما تحقق اين مهم را در طرح هاي توسعه اي شاهد نيستيم.

شهبازي گفت: يك هزارو 270 شهر كشور مشكلات زيادي دارند كه تاكنون توجه چنداني به رفع آن ها نشده است.

وي ادامه داد: دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت در طرح هاي توسعه شهري نارضايتي ها را مستمر كرده است.

افق طرح هاي تفصيلي رو به پايان است

«سيدعباس روحاني» مدير منطقه 9 شهرداري اصفهان اظهار كرد: منطقه 9 يكي از مناطق اكولوژيك و ريه تنفسي شهر به شمار مي رود، اما با توجه به تركيب زمين هاي كشاورزي و باغات سالانه ميزان زيادي سموم كشاورزي استفاده مي شود كه بيماري هاي ناشي از آن‌ها را شاهد هستيم.

وي با بيان اينكه افق طرح هاي تفصيلي رو به پايان است، اما هنوز درگير مشكلات آن هستيم، اظهار كرد: استدلال ما اين است كه بعضي مديران دستگاه هاي دولتي از اتاق خود نقشه را رنگ بندي كرده اند و قطعا اگر در مناطق حضور مي يافتند تصميم گيري هاي متفاوتي مي داشتند و مشكلات بسيار كمتر بود.

مدير منطقه 9 شهرداري اصفهان با بيان اينكه در اين مناطق حداقل مهاجرپذيري را شاهد هستيم گفت: مردم اين منطقه اجازه ورود افراد غيربومي به خصوص در بافت هاي بومي را نمي دهند و البته اين اعتقاد اصلاح بافت هاي فرسوده را نيز با مشكلاتي مواجه ساخته است.

1398/06/09
تعداد بازدیدکنندگان امروز 105 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 546695 تعداد کاربران بر خط 147 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
شماره پیامکی
 آدرس :پل چمران،جنب شهرداري منطقه 7
پست الكترونيك :Shahrsazi@isfahan.ir
تلفن :34593634،34593650
فكس :34594401