درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع مطرح كرد: صنايع دانش بنيان كليد خوشبختي آينده اصفهان
/img/NoImage.jpg
مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع مطرح كرد: صنايع دانش بنيان كليد خوشبختي آينده اصفهان
 مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع مطرح كرد: صنايع دانش بنيان كليد خوشبختي آينده اصفهان
صنايع دانش بنيان كليد خوشبختي آينده اصفهان

مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع و رييس هيئت مديره شركت نقش محيط گفت: صنايع دانش بنيان كليد خوشبختي آينده اصفهان است.

به گزارش خبرنگار ايمنا، مجيد نميني در نخستين همايش جمع‌بندي و تحليل يكپارچه مشكلات شهر اصفهان با عنوان «جهان نما»، اظهاركرد: فرايندي كه در طول يكسال گذشته براي تهيه برنامه جامع شهر با رويكرد نوين سپري شده با اين هدف است كه طرحي مشكل سو آماده شود تا بينش راهبردي را به همراه داشته باشد و دست بر روي فرصت هاي شهر بگذارد و از آنها استفاده كند.

وي با بيان اينكه مطالعات برنامه جامع شهر با رويكرد نوين از چهار طريق مطالعات روش انجام شده است، افزود: اين چهار روش شامل نظرسنجي از اقشار در مقياس گسترده، مصاحبه با مشاور، جلسات موضوعي با حضور گروه هاي گسترده از اقشار مختلف و مطالعات اسنادي بوده و آنچه حاصل شده نوعي دغدغه عمومي در خصوص زيست پذيري شهر بوده است.

مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع با تاكيد بر اينكه زيست‌پذيري شهر بارها در  جلسات مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، ادامه داد: تبعات پرداختن به مباحث زيست‌پذيري شهر، مخدوش شدن تصوير ذهني شهروندان و خروج قشر خلاق از شهر بوده و در حال حاضر اين مسايل از دغدغه‌هاي جدي مسئولان در اصفهان است.

وي با بيان اينكه زيست‌پذيري سكه‌اي دو رو شامل ابزار معيشت و پايداري بوم شناسي است، تصريح كرد: شهر زيست‌پذير به عنوان اتصال بين گذشته و آينده است و زيست‌پذيري مجموعه‌اي از ويژگي‌هايي است كه شهر را به مكاني مطلوب، مناسب و جذاب براي زندگي، كار و بازديد همه مردم تبديل مي‌كند.

نميني با بيان اينكه افت زيست‌پذيري اجتماعي و اقتصادي از مقوله‌هاي قابل توجه در شهرها است، گفت: عوامل افت زيست‌پذيري اقتصادي، وارد نشدن اصفهان به دوران پساصنعت است كه باعث از دست رفتن فرصت هاي شغلي، ابقاء و استمرار نظام اقتصادي رانتي و افزايش فقر و نابرابري مي‌شود و كاهش توان رقابت پذيري اقتصادي اصفهان را به همراه دارد.

وي اظهاركرد: متأسفانه اصفهان تخته‌بند صنايعي است كه سد راه پيشرفت آن شده و در دوره‌گذاري است كه آن را موفقيت‌آميز سپري نكرده است.

مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع با بيان اينكه در حال حاضر در شهر با فعال شدن محدوديت‌هاي رشد اقتصادي مواجه هستيم كه كاهش شديد بهره‌وري را به همراه دارد، تاكيد كرد: افت زيست‌پذيري اقتصادي باعث ضعف ساختار مالي شهرداري و در نتيجه ناپايداري ساختار درآمدي آن مي شود، همچنين به تداوم معضل مسكن مي‌انجامد.

كاهش توان رقابت پذيري اصفهان

وي تصريح كرد: كاهش توان رقابت پذيري اصفهان در گردشگري به ركود بخش گردشگري و افول صادرات صنايع دستي انجاميده است.

نميني با اشاره به افت زيست پذير اجتماعي در شهر، گفت: در جوامعي كه دچار افت زيست پذيري احتماعي شده اند، تنزل سرمايه اجتماعي (فقدان اعتماد) گسيختگي از گذشته و استفاده صرفا ابزاري از آن، ترس از آينده، وجود احساس هاي دو قطبي و اضطراب ناشي از برهم ريختن چشم‌اندازها كه پيدايش سه نوع انسان كهن، مهاجر و نوگرا را به همراه دارد، را شاهد خواهيم بود.

وي افزود: ناآگاهي انسان اصفهاني از موقعيت خود و سردرگمي و انفعالش باعث ترس از آينده، گسيختگي از گذشته و صرفا استفاده ابزاري از آن، درهم ريختگي رابطه مديريت شهري و جامعه شهري و ديگر آسيب هاي اجتماعي مي‌شود.

مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع گفت: در دهه هاي گذشه دو نوع نگاه به توسعه وجود داشته، يكي در محدوديت هاي محيطي و غلبه بر محدوديت هاي محيطي است كه اگر ارتقاء بهره‌وري در نظر نباشد نتيجه درستي به همراه نخواهد داشت.

وي با بيان اينكه اصفهان دوره رشد و توسعه ناپايدار خود را پشت سرنگذاشته و بهره وري را افزايش نداده است، افزود: گرايش به هزينه كرد منابع زيست محيطي و زيركشت بردن اراضي نامرغوب همچنين توزيع نامتوازن آب از جمله مسايلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

نميني تاكيد كرد: فعال شدن روندهاي مخخرب محيط زيست، وجود كارگاه‌هاي آلاينده، صنايع و معادن، جمع آوري پسماندهاي عفوني به روش نامناسب و محل‌هاي نامناسب جمع‌آوري موقت زباله به افت زيست‌پذيري در حوزه شهر و پيراشهر منجر مي‌شود.

وي ادامه داد: اينكه در حال حاضر سهم درآمد ناشي از ساخت و ساز كاهش يافته، بايد از يك سو خوشحال باشيم، اما از سوي ديگر بايد توجه داشته باشيم كه افزايش تراكم ساختماني به معناي افزايش بهره‌وري از شهر بوده در حالي كه مباحث زيرساختي آن رفع نشده است.

اصفهان هنوز به دوره بلوغ نرسيده است

مشاور و تسهيل‌گر برنامه جامع با بيان اينكه در بخش كالبدي كلانشهر اصفهان هنوز به دوره بلوغ نرسيده است، گفت: گسترش بافت‌هاي فرسوده و فقدان نگرش جامع بازآفريني، تداوم راهبرد نوسازي به هزينه بافت فرسوده، بازدهي پايين ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده و اعطاي تراكم هاي تشويقي، توالي جايگزيني ساكنان (مالكان قديمي) با مهاجران مستأجر غير رسمي، خروج فعاليت‌هاي با پرستيژ و باارزش افزوده بالا از مركز تاريخي شهر، حل مسايل به صورت جداگانه و با هزينه كرد بيشينه محلي و وضعيت ناگوار زيرساخت ها و هزينه زياد اجرا در بافت هاي ناكارآمد از جمله عواملي است كه باعث شده كلانشهر اصفهان به دوران بلوغ وارد نشود.

وي اظهاركرد: نبود توسعه نظام‌مند ساختار فضايي شهر، استهلاك بافت تاريخي و افت زيست‌پذيري كالبدي را در شهر به همراه دارد.

نميني با تاكيد بر اينكه دولت بايد اجازه دهد مردم عهده‌دار رفع مسايل خود باشند، گفت: اگر حضور دولت در عرصه‌هاي اقتصادي كمتر شود مي توان شرايط را دگرگون كرد.

وي گفت: از جمله دلايلي كه باعث شده اصفهان هنوز وارد دوره پساصنعت نشود، توسعه نيافتگي اقتصاد دانش بنيان، عدم ارتباط مراكز توليد و مراكز علمي، ضعف اساسي تكنولوژي توليد در اصفهان، توزيع ناعادلانه امكانات در سطح شهر، عدم شفافيت در نظام تصميم گيري، ارزيابي نادرست از وضعيت موجود شهر به عنوان قطب گردشگري، عدم ايجاد خوشه و زنجيره ارزش در اصفهان، مهاجرت نيروي كار متخصص، اتكاي شهر به منابع رانتي،   فضاي كسب و كار نامناسب در اصفهان است به طوري كه در حال حاضر متأسفانه اصفهان در جايگاه 25 مطلوب بودن فضاي كسب و كار در كشور قرار دارد.

مشاور و تسهيل گر برنامه جامع افزود: صنايع دانش بنيان كليد خوشبختي آينده اصفهان است.

وي ادامه داد: زايش نداشتن سرمايه هاي اجتماعي فرهنگي و نمادي و تبديل آنها به ثروت قابل استهلاك و تبديل انسان توليد كننده به انسان رانت جو، مشاركت در شهر متكي بر رانت، بي توجهي به نقص حقوق شهروندي باعث ناآگاهي انسان اصفهاني از موقعيت خود و سردرگمي و انفعالش مي شود.

نميني اظهاركرد: حضور كارگاه هاي آلاينده، توليدي‌ها و انبارهاي غيررسمي و غيراستاندارد، رنگ باختن اثربخشي بلندمدت طرح‌ها و اقدامات در مقابل كارآيي اقتصادي كوتاه مدت، امكان گسترش ارزان و آسان در حاشيه شهر، بي توجهي به اعمال قانون و تبديل آن به عاملي براي كسب درآمد نيز باعث نبود مديريت يكپارچه، با هماهنگ و مسئول در حوزه شهر و پيراشهري شده است.

1398/07/06
تعداد بازدیدکنندگان امروز 110 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 546700 تعداد کاربران بر خط 5 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
شماره پیامکی
 آدرس :پل چمران،جنب شهرداري منطقه 7
پست الكترونيك :Shahrsazi@isfahan.ir
تلفن :34593634،34593650
فكس :34594401