سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/10/08 تفاهم نامه همكاري في مابين دانشگاه اصفهان و شهرداري اصفهان
تفاهم نامه همكاري في مابين دانشگاه اصفهان و شهرداري اصفهان

در تاريخ 8/10/98 با مشاركت بنياد حاميان دانشگاه اصفهان و معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان تفاهم نامه اي در زمينه همكاري هاي علمي، پژوهشي و فناوري به امضا طرفين رسيد.

زمينه هاي همكاري متقابل پژوهشي، آموزشي و فناوري:

·         همكاري در برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و همايش هاي تخصصي و رويدادهاي علمي پژوهشي و شكل گيري اتاق فكرهاي مورد نياز شهرداري

·         استفاده از امكانات (فضا و تجهيزات آموزشي) متقابل بر پايه ضوابط

·         همكاري در زمينه تعريف مهندسي نيازهاي پژوهشي و فناوري شهرداري و تشكيل، راه اندازي و فعال نمودن تيم مشترك تحقيق و توسعه به منظور تامين نيازهاي موجود

·         تبادل آمار و اطلاعات از طريق پايگاه هاي اطلاعاتي مربوط

·         برگزاري جلسات مشترك در موضوعات مختلف مورد نياز

·         همكاري در تهيه و انتشار مجله علمي پژوهشي

·         مشاركت در بازاريابي و تجاري سازي طرح هاي پژوهشي و ايده هاي ارائه شده به طرفين تفاهم نامه

·         ايجاد انديشكده مديريت شهري

 
 
 
 
 
(منبع؛روابط عمومي معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان)