سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
1398/10/15 بررسي ابعاد انتخاب متدولوژي توسعه نرم‌افزار متناسب با نيازهاي شهرداري
بررسي ابعاد انتخاب متدولوژي توسعه نرم‌افزار متناسب با نيازهاي شهرداري

سعيد ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا با اشاره به پروژه بررسي ابعاد و اجزاي اصلي  انتخاب متدولوژي توسعه نرم‌افزار متناسب با نيازهاي شهرداري با محوريت علم و فناوري كه در يازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري(جايزه تهران) حائز رتبه برتر شد، اظهار كرد: با توجه به جايگاه ويژه‌ سيستم‌هاي نرم‌افزاري در راه دستيابي به اهداف والاي شهرداري الكترونيك و شهر هوشمند و نيز لزوم اطمينان از به‌كارگيري فرآيندي اصولي و صحيح در مسير توليد و ساخت اين سيستم‌هاي نرم‌افزاري، اهميت داشتن متدولوژي مناسب براي توسعه نرم‌افزار مشخص مي‌شود.

وي افزود: به‌دليل گستردگي موضوع تدوين متدولوژي، بهتر است ابتدا مطالعات لازم در اين خصوص انجام و از نتايج اين مطالعات در گام طراحي و بومي‌سازي متدولوژي‌هاي پيشنهادي بهره كافي برده شود، از اين رو طرح پژوهشي مذكور را مي‌توان به‌عنوان نخستين گام در راستاي بومي‌سازي و بيان جزئيات متدولوژي مناسب توسعه براي شهرداري دانست كه با افزايش سطح بلوغ حوزه‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري، منجر به تدوين متدولوژي بومي خاص اين سازمان خواهد شد.

مدير پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان با بيان اينكه در طرح پژوهشي بررسي ابعاد و اجزاي اصلي انتخاب متدولوژي توسعه نرم‌افزار متناسب با نيازهاي شهرداري با محوريت علم و فناوري دو مرحله پيش‌بيني شده است، گفت: براي اين مرحله از پروژه دو فعاليت با عناوين «مطالعه و بررسي ادبيات موجود» و «شناخت اجمالي روش فعلي توسعه نرم‌افزار در شهرداري اصفهان» تفكيك شده كه در فعاليت اول، تيم مجري پروژه ابتدا با تكيه بر دانش قبلي خود و سپس با جستجوي جديدترين كارهاي مرتبط، منابع علمي كه در خصوص مبحث متدولوژي و چگونگي انتخاب يا بومي‌سازي يك متدولوژي متناسب با نيازهاي يك سازمان يا يك پروژه منتشر شده‌اند را انتخاب كرده و سپس اين منابع را مورد مطالعه و بررسي كارشناسي قرارداده و برداشت‌هاي اقتباس شده از آن‌ها را گزارش كرد.

وي ادامه داد: در فعاليت دوم، با تهيه و تكميل پرسشنامه و دريافت نظرات كارشناسان كارفرما، وضعيت فعلي حوزه‌ فاواي شهرداري اصفهان از نظر متدولوژي انتخاب شده براي توسعه‌ نرم‌افزارها مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است تا ديد نسبتاً كاملي نسبت به وضع موجود و وضعيت فعلي توسعه نرم‌افزار در شهرداري اصفهان حاصل شود.

ابراهيمي تاكيد كرد: اين مرحله از پروژه نيز به دو فعاليت با عناوين «شناخت فاكتورهاي مؤثر در انتخاب متدولوژي مناسب براي يك پروژه و تعيين مقياس جهت اندازه‌گيري فاكتورها» و «تعيين روشي براي اولويت‌بندي متدولوژي‌هاي موجود و انتخاب متدولوژي مناسب، به‌همراه ارائه اقدامات اجمالي كه بايد براي بومي‌سازي متدولوژي انتخاب شده انجام گيرد» تقسيم شده است.

وي با بيان اينكه در فعاليت اول، ابتدا ليستي از متدولوژي‌هاي مناسب براي فاواي شهرداري اصفهان مشخص شد و پس از آن، فاكتورهاي مؤثر در انتخاب متدولوژي مناسب براي پروژه‌هاي نرم‌افزاري، شناسايي از ميان آنها با توجه به وضع فعلي شهرداري اصفهان، شش فاكتور كه براي پروژه‌هاي فاواي شهرداري اصفهان از اهميت و تأثيرگذاري بالاتري برخوردار هستند، انتخاب شده و پس از تعيين مقياس جهت اندازه‌گيري آنها، ميزان اهميت هر فاكتور در هريك از متدولوژي‌هاي مشخص شده براي فاواي شهرداري اصفهان، بيان ‌شد؛ در نهايت نيز فاكتورهاي مؤثر در بومي‌سازي دسته‌بندي شده و مجموع‌هاي از فاكتورهاي هر دسته ارائه شد.

مدير پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري اصفهان گفت: در فعاليت دوم، روشي براي اولويت‌بندي متدولوژي‌هاي و انتخاب متدولوژي مناسب براي پروژه‌هاي فاواي شهرداري اصفهان ارائه شده و ليستي از اقدامات اجمالي كه بايد به‌منظور بومي‌سازي متدولوژي انتخاب شده انجام شود، پيشنهاد شده و در پايان، مجموعه‌اي از رهنمودها براي بومي‌سازي متدولوژي انتخاب شده، مطرح خواهد شد.

وي با بيان اينكه شهرداري اصفهان در حوزه فاوا به درجه‌هايي از بلوغ رسيده كه مي‌داند براي موفقيت يك پروژه‌ نرم‌افزاري نياز به يك متدولوژي مناسب است، افزود: به‌همين دليل اين طرح پژوهشي به‌عنوان اولين گام براي تدوين يك متدولوژي توسعه‌ مناسب شهرداري اصفهان تعريف شد؛ اين پروژه در يكي از زمينه‌هاي تخصصي مهندسي نرم‌افزار به اجرا در آمده كه در نوع خود در كشور كم‌نظير و شايد بي‌نظير باشد.

ابراهيمي تصريح كرد: انتظار مي‌رود با اجراي اين طرح پژوهشي و سپس تكميل آن با پروژهايي كه جزييات متدولوژي پيشنهادي بومي توسعه نرم‌افزار در شهرداري اصفهان را ارائه كند، پروژه‌هاي نرم‌افزاري حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهرداري اصفهان اول با موفقيت بيشتري خاتمه يابند و ديگر اينكه مستندات توليد شده در اين پروژه‌ها به‌گونه‌اي باشد كه براي نگهدارندگان سيستم‌ها و يا بازاستفاده‌كنندگان از دستاوردهاي مياني پروژه‌ها بيش از پيش و با دردسرهاي كمتر قابل استفاده باشد.

 
 
 
 
(منبع؛خبرگزاري ايمنا)