خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
مزايده غرفه هاي تالار 26 اصفهان ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان
مناقصه گذار
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
 

« آگهي مزايده »

      سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان در نظر دارد تعداد محدودي از غرفه هاي خود در تالار 26 اصفهان (شامل غرفه هاي 3، 4، 9، 13، 16، 20و27 واقع در اصفهان، جاده اصفهان- نائين، ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان را به عمده فروشان مربوطه، به صورت نقد يا نقد و اقساط از طريق مزايده واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 28/07/1398 تا پايان وقت اداري مورخ 11/08/1398 به دبيرخانه سازمان واقع در كنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5  يا ساختمان اداري ميدان مركزي ميوه و تره بار واقع در كيلومتر پنج جاده اصفهان- نائين، ساختمان اداري ميدان مركزي اسناد مزايده را دريافت نمايند .مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس 4-32683601

1- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي به شرح و ميزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 12/08/1398 مي باشد.

3- پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاي پيشنهادي را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هردو پاكت ها را لاك و مهر شده تسليم نمايند.

4- پيشنهادات در تاريخ 13/08/1398 توسط كميسيون عالي معاملات بازگشايي مي شود.

5- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

6- ساير شرايط و نحوه واگذاري و مشخصات كاملاً در اسناد مزايده اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
كنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1398/08/11 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1398/08/12