خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
بهره برداري از غرفه 295 محوطه سبزي باكاربري عمده فروشي سبزي و غرفه 1 تالار 26 ميدان مركزي ميوه و تره بار
مناقصه گذار
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
 

« آگهي مزايده »

      سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان در نظر دارد  بهره برداري از غرفه 295 محوطه سبزي باكاربري عمده فروشي سبزي و غرفه 1 تالار 26 ميدان مركزي ميوه و تره بار باكاربري عمده فروشي ميوه، واقع در اصفهان، جاده اصفهان- نائين، ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان را واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 01/08/1398 تا پايان وقت اداري مورخ 11/08/1398 به دبيرخانه سازمان واقع در كنار گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5  يا ساختمان اداري ميدان مركزي ميوه و تره بار واقع در كيلومتر پنج جاده اصفهان- نائين، ساختمان اداري ميدان مركزي اسناد مزايده را دريافت نمايند .مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس 4-32683601

1- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي به شرح و ميزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مدت قرارداد، درصورت رعايت كليه قوانين و مقررات سازمان، حداكثر 10 ماه مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 12/08/1398 مي باشد.

4- پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاي پيشنهادي را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هردو پاكت ها را لاك و مهر شده تسليم نمايند.

5- پيشنهادات در تاريخ 13/08/1398 توسط كميسيون عالي معاملات بازگشايي مي شود.

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

7- ساير شرايط و نحوه واگذاري و مشخصات كاملاً در اسناد مزايده اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
گذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1398/08/11 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1398/08/12