خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه . مرحله نوبت درج آگهی .
موضوع
بهره برداري از غرفه 5 بازار روز كوثر 7 (كاربري سبزي و صيفي)
مناقصه گذار
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
 

                             « آگهي مزايده »

   سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از غرفه 5 بازار روز كوثر 7 (كاربري سبزي و صيفي) به نشاني چهار راه هفتم محرم، ابتداي خيابان آيت اله كاشاني، طبقه فوقاني پاركينگ طبقاتي را از طريق مزايده (با شرايط و مقررات مورد نظر سازمان) واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 02/08/1398 تا پايان وقت اداري مورخ 11/08/1398 به دبيرخانه سازمان واقع در اصفهان، كنارگذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5، طبقه اول مراجعه نموده و پس از كسب اطلاعات لازم، اسناد مزايده را از دبيرخانه دريافت نمايند. تلفن تماس 4-32683601

1-  ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي به شرح و ميزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مدت قرارداد، درصورت رعايت كليه قوانين و مقررات سازمان، حداكثر در تاريخ 31/03/1399 خاتمه مي يابد .

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 12/08/1398 به دبيرخانه سازمان مي باشد.

4- پيشنهاد دهندگان بايد اسناد و مدارك لازم را به همراه تضامين مربوطه در پاكت الف و بهاي پيشنهادي را از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام در پاكت ب قرارداده و هردو پاكت ها را لاك و مهر شده تسليم نمايند .

5- پاكت الف در تاريخ 13/08/1398 توسط كميسيون عالي معاملات و كميسيون تشخيص صلاحيت بهره برداران باز مي گردد. پاكت ب شركت كنندگاني كه حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزايده نشده اند باز نخواهد شد. شركت در مزايده به منزله قبول تمام شروط و مقررات مي باشد.

6-  سازمان در رد يا قبول تمام پيشنهادات مختار مي باشد.

7-ساير شرايط و نحوه واگذاري و مشخصات كاملاً در اسناد مزايده اعلام گرديده كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به همراه ساير مدارك و مستندات اعلامي به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند  .

 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
كنارگذر غربي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، حدفاصل خيابان هاي هشت بهشت و ركن الدوله، نبش كوچه احسان، پلاك 5
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1398/08/11 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1398/08/12