خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه نوبت اول مرحله نوبت درج آگهی نوبت اول
موضوع
واگذاري به بخش خصوصي
مناقصه گذار
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
شرح مناقصه
شركت واحد  اتوبوسراني اصفهان در نظر دارد واحدهاي زير را به صورت جمعي يا دسته جمعي  يا تكي به بخش خصوصي واگذار نمايد بنا براين از شركتها و موسسات حقوقي داراي مجوز دعوت مي شود ازتاريخ 21 ارديبهشت به امور اداري شركت مراجعه و فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهاد هاي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخه 24 ارديبهشت تحويل نمايند .
 
تاريخ بازگشايي پاكت ها : ساعت 9 صبح پنج شنبه 25 ارديبهشت 
مبلغ سپرده در شركت در مناقصه : پنجاه ميليون ريال براي هر كدام
1- سرويس شب كار
2- بازرسي از كارت بليط
 3-سوختگيري
4-راديادتور سازي
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1393/02/24 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1393/02/24