خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه آگهي مناقصه مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
واگذاري به بخش خصوصي واحد ها
مناقصه گذار
شركت واحد اتوبوسراني اصفهان
شرح مناقصه
شركت واحد  اتوبوسراني اصفهان در نظر دارد واحدهاي زير را به صورت جمعي يا دسته جمعي  يا تكي به بخش خصوصي واگذار نمايد بنا براين از شركتها و موسسات حقوقي داراي مجوز دعوت مي شود ازتاريخ 26 خرداد به امور اداري شركت مراجعه و فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهاد هاي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخه 4 تير ارديبهشت تحويل نمايند .
 
تاريخ بازگشايي پاكت ها : ساعت ۹ صبح پنج شنبه 5 تير 93
مبلغ سپرده در شركت در مناقصه : پنجاه ميليون ريال براي هر كدام
1-سراجي
2-صافكاري
3-نقاشي
4- خدمات شهري و فضاي سبز
5-آپاراتي
 6-شستشو و نظافت كامل اتوبوسها
7-چرخ بندي
8- فايبر گلاس
9-آهنگري
10-موتوري
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1393/04/04 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1393/04/04