خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 9    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/08/14 1398/08/28 خريد كليه تجهيزات آزمايشگاه كاليبراسيون مرجع شهر اصفهان و خريد فيلتردوده)ذرات( جهت اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني اصفهان معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان 1398/08/30
1397/09/18 1397/09/28 پروژه مطالعات نيازسنجي احداث پل هفتم معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان 1397/10/02
1397/05/20 1397/06/03 پروژه احداث و راه اندازي مراكز معاينه فني خودرو معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان 1397/07/04
1395/12/14 1395/12/19 مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكاران ذيصلاح جهت« خريد و اجراي سامانه ثبت تخلف عبور ازمسيرساتا (BRT) با قابليت ثبت تخلف سرعت » و«خريد تجهيزات سامانه نظارت تصويري» شهراصفهان معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان 1395/12/21
1395/09/20 1395/10/10 فراخوان شناسايي جهت طراحي ،تهيه و نصب صوت گيرهاي حاشيه بزرگراه شهر اصفهان معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان 1395/10/10
<<   <  1 2  >   >>