خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
مناقصه هااین سامانه به منظور اطلاع رسانی مناقصه ، مزایده و اطلاعیه شهرداری اصفهان در معاونت ها ،مناطق ها ، سازمانها و سایرمدیریتهای راه اندازی گردیده است.

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 5    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1392/09/08 1392/09/24 احداث بوستان گلستان ،جدولگذاري درسطح منطقه ،ساماندهي ماديها ومعابروبهسازي اطراف مساجد منطقه 9شهرداري اصفهان 1392/09/24
1392/07/09 1392/07/09 آگهی مناقصه اصلاح هندسی تقاطع ها، ساماندهی مادی کارلادان،احداث نمازخانه های بوستان شفق، بوستان مهر،بوستان فردوس منطقه9شهرداری اصفهان 1392/07/09
1392/02/11 1392/02/28 آگهی مناقصه شهرداری منطقه9 اصفهان 1392/02/14
1391/04/07 1391/04/20 ترمیم پیاده روخیابان آتشگاه، ساماندهی مادیهای رهنان وجروکان ،دفع آبهای سطحی خیابان آتشگاه وپیاده روسازی کوی نورواقع درمحله ناژوان منطقه9شهرداری اصفهان 1391/04/20
1391/02/21 1391/03/07 آگهی مناقصه-این منطقه در نظر داردترمیم پیاده روخیابان آتشگاه، ساماندهی مادی صم(سهم)،روشنائی ونورپردازی بوستانهاومادیها،ساماندهی فضای سبزمادی فدن ورهنان وبهبودکیفی وضعیت درختان را از طریق مناقصه به واجدین شرایط واگذار نماید شهرداری منطقه9 1391/03/07
<<   <  1  >   >>