خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 301    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1399/03/10 1399/03/13 مناقصه عمليات حمل آسفالت به محل هاي پخش آسفالت به صورت ماشيني در مناطق 15گانه شهرداري اصفهان از محل مجتمع توليدي صفه واقع در منطقه گردنه زينل و كارخانه شهروند سپاهان 1399/03/03
1399/03/10 1399/03/13 مناقصه عمليات آتشكاري در معدن كوه رضوان سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/03/13
1399/02/24 1399/02/25 مناقصه عمليات حفاري شمعها در پروژه ايستگاه مترو شاهد از خط 2 قطار شهري در محدوده مناطق 7و10 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/02/25
1399/02/24 1399/02/25 مناقصه عمليات آماده سازي و دپوي خاك تونان بوسيله بولدزر سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/02/25
1399/02/15 1399/02/16 مناقصه عمليات حمل آسفالت به محل هاي پخش آسفالت به صورت ماشيني در مناطق 15گانه شهرداري اصفهان از محل مجتمع توليدي صفه واقع در منطقه گردنه زينل و كارخانه شهروند سپاهان سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/02/18
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>